Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Hkaw Tsun Ladat Ni

Hkaw Tsun Ladat Ni

T-36, KARAI KASANG A MUNGDAN GAW HPA RAI TA?

Ga San: “Na a Mungdan du wa ru ga” ngu ai Madu a akyu hpyi ga gaw, hpa lachyum nga ai hpe nang chye ai kun?

Chyum Daw: Dan. 2:44

Garan: Ndai laika hta Karai Kasang a Mungdan gaw, mungkan ting hpe gara hku bai galaw ya na lam sang lang da ai.

TENG MAN AI LAM HPE SHARIN YA U

Ga San: Mungkan a jahtum ni sai kun?

Chyum Daw: Mah. 24:​3, 7, 14

Teng Man Lam: Jahtum nhtoi hta anhte asak hkrung nga ai lam, Chyum Laika a myihtoi ga ni gaw madun nga ai. Raitim, dai gaw grau kaja ai aten du wa na ngu ai lachyum re ai majaw, kabu gara shiga mung re.

hf-NA A DINGHKU NGWI PYAW LU

Ga San: Anhte a jinghku ni hte simsa lam nga na matu, ndai hpaji jaw ga gaw, lu karum ya ai ngu nang shadu ai kun?

Chyum Daw: Ehp. 4:2

Garan: Ndai laika buk hta anhte a jinghku ni hte manghkang ni hpe gara hku hparan lu na lam, Chyum Laika lam matsun ni tsun dan da ai. [Daw 5, laika pang 15]

NA A HKAW TSUN LADAT HPE HKYEN LAJANG U

Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang na matu, shawng na laika man hta lawm ai hkaw tsun ladat ni hpe akyu jashawn u.