Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Hkristan Prat Hkrun Lam

Hkaw Tsun Bungli Hta Atsam Rawt Jat Hkra Galaw Mai Ai Lam—Bai Kawan Ai Lam Galaw Na Matu Lam Hpaw Da U

Hkaw Tsun Bungli Hta Atsam Rawt Jat Hkra Galaw Mai Ai Lam—Bai Kawan Ai Lam Galaw Na Matu Lam Hpaw Da U

Ahkyak Ai Lam:

Anhte hkai da ai teng man ai nli hpe, hka jaw ya mayu ga ai. (1Kor. 3:6) Myit lawm ai marai langai ngai hpe mu ai shaloi, bai sa kawan na matu ga san langai mi tawn da ai gaw kaja ai. Dai hku galaw yang, nta madu mung myit mada nga na rai nna, bai sa kawan na matu atsawm hkyen lajang lu na re. Bai sa kawan ai ten hta, shawng kalang sa chyai ai shaloi san da ai ga san a mahtai hpe tsun dan na matu sa wa ai re ngu tsun mai ai.

Galaw Mai Ai Lam:

  • Nta langai hpang langai hkaw tsun na matu hkyen lajang ai shaloi, bai sa kawan ai ten hta tsun dan na lam hte seng ai ga san langai hpe mung shalawm u. Nang garan ai laili laika hta lawm ai lam langai ngai mung mai byin ai. Shing nrai, bai sa kawan ai shaloi nta madu hpe jaw na hkaja laika langai ngai hta lawm ai lam hpe mung san mai ai.

  • Nta madu gaw myit lawm ai nga yang, shi hte bai hkrum mayu ai lam tsun nna nang hkyen lajang da ai ga san hpe san da u. Mai byin yang matut mahkai mai ai hkring dat hpe san la u.

  • Shi kaw bai sa kawan na matu ga sadi jaw da yang, tsun da ai hte maren galaw u.—Mah 5:37.