Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

February 1-7

Nehemia 1-4

February 1-7
 • Mahkawn 126 hte Akyu Hpyi

 • Ga Nhpaw (min. 3 (sh) yawm)

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

 • Nehemia Gaw Teng Man Ai Nawku Daw Jau Lam Hpe Tsawra(min. 10)

  • [Nehemia laika hpe shachyen ya ai video hpe madun u.]

  • Neh. 1:11–2:3—Nehemia a ngwi pyaw lam gaw teng man ai nawku daw jau lam rawt jat wa ai kaw na lu (w06 2/1 9 ¶7)

  • Neh. 4:14—Yehowa hpe myit maju jung ai majaw, teng man ai nawku daw jau lam hte seng nna ninghkap ai lam ni hpe Nehemia awng dang wa (w06 2/1 10 ¶2)

 • Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam: (min. 8)

  • Neh. 1:1; 2:1—Nehemia 1:1 hta lawm ai “hkun ning” hte 2:1 hta lawm ai “hkun ning” gaw hti hpang ai aten bung ai ngu hpa majaw tsun lu ai kun? (w06 2/1 8 ¶5)

  • Neh. 4:17, 18—Masha langai gaw gara hku nna ta langai hte sha gawgap bungli hpe galaw lu ai kun? (w06 2/1 9 ¶1)

  • Ndai bat Chyum hti lamang hta Yehowa a lam hpa sharin ya ai kun?

  • Ndai bat Chyum hti lamang kaw na gara lam ni hpe hkaw tsun bungli hta jailang mai na kun?

 • Chyum Hti Lamang: Neh. 3:1-14 (min. 4 (sh) yawm)

Hkaw Tsun Bungli Hta Jailang U

 • Ndai Shata A Hkaw Tsun Ladat Hpe Shajin Ai Lam: (min. 15) Bawngban u. Karai Kasang A Ga Madat U laika buk hte hkrang shala galaw nna dan dawng lam hpe bawngban u. Bai kawan ai lam galaw na matu, gara hku lam hpaw da ai hpe dan dawng hkra tsun u. Dai zawn sha T-31 hte T-32 hpe hkrang shala galaw u. Hkaw tsun masha ni hpe shanhte a hkaw tsun ladat ni rawt jat wa hkra galaw na matu n-gun jaw u.

Hkristan Prat Hkrun Lam

 • Mahkawn 103

 • March (sh) April Shata Hta Aten Kadun Ningshawng Galaw Lu Hkra, Ya Kaw Nna Shajin U: (min. 15) Bawngban u. “Myit Dum Poi Aten Ladaw Hpe Ngwi Pyaw Ai Ahkying Aten Byin Hkra Galaw U” ngu ai sumhpa kaw na seng ang ai lam ni hpe tsun dan u. (km 2/14 2) Shawng nnan hkyen lajang ra ai lam ni hpe ahkyak shatai tsun u. (Ga Sh. 21:5) Lai wa sai shaning hta, aten kadun ningshawng galaw wa ai hkaw tsun masha lahkawng hpe hkrum san u. Kaning re ai mayak mahkak ni hpe tawt lai wa ai kun? Ngwi pyaw lam gara hku hkam sha lu wa ai kun?

 • Hpung Chyum Laika Hkaja Hpawng: my daw. 8, 9 (min. 30)

 • Bai Maram Ai Lam Hte Hpang Na Bat A Matu Tau Hkrau Dinglik Ai Lam (min. 3)

 • Mahkawn 25 hte Akyu Hpyi