Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Tsun Shaga Ladat Ni

Tsun Shaga Ladat Ni

●○○ HKAW TSUN TEN

Ga San: Asak a yaw shada lam gaw hpa rai kun?

Chyum Daw: Nin 1:27, 28

Matut Mahkai: Karai Kasang gaw, shi yaw shada da ai hte maren galaw na hpe, anhte hpa majaw kam mai ai kun?

○●○ SHAWNG NNAN BAI KAWAN

Ga San: Karai Kasang gaw, shi yaw shada da ai hte maren galaw na hpe, anhte hpa majaw kam mai ai kun?

Chyum Daw: Ysh 21:45

Matut Mahkai: Htawm hpang hte seng nna, Karai Kasang hpa ga sadi jaw da ai kun?

○○● No.2 LANG BAI KAWAN

Ga San: Htawm hpang hte seng nna, Karai Kasang hpa ga sadi jaw da ai kun?

Chyum Daw: Shr 21:4

Matut Mahkai: Karai Kasang ga sadi jaw da ai shaman chyeju ni hpe, anhte gara hku lu mai na kun?