Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI | ZEHKARIA 9-14

“Bum Lapran A Kadit” Hta Tsap Nga U

“Bum Lapran A Kadit” Hta Tsap Nga U

14:3-5

Yehowa gaw, ninggawn tawa awmdawm ahkaw ahkang a adaw achyen langai hku nna, “bum” re ai Meshia Mungdan hpe 1914 ning hta hpawng de ya wa ai. Dai shaloi, “grai kaba ai kadit” nga wa ai. 1919 ning kaw nna, Yehowa a mayam ni gaw “dai bum lapran a kadit” hta shimlum nga lu ai.

Masha ni makawp maga hkrum na matu, gara hku nna “kadit lam hku hprawng wa” na kun?

14:12, 15

Kadit a shinggan hta nga ai ni yawng gaw, Hara Magedon hta jahten hkrum na re

Makawp maga jaw ai kadit hta, ngai gara hku nga nga na kun?