Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Tsun Shaga Ladat Ni

Tsun Shaga Ladat Ni

●○○ HKAW TSUN TEN

Ga San: Masha kadai mung n machyi na aten nga wa na kun?

Chyum Daw: Esa 33:24

Matut Mahkai: Mungkan hta byin nga ai kawsi hpang gara ai lam gaw gara hku byin mat na kun?

○●○ SHAWNG NNAN BAI KAWAN

Ga San: Mungkan hta byin nga ai kawsi hpang gara ai lam gaw gara hku byin mat na kun?

Chyum Daw: Shk 72:16

Matut Mahkai: Anhte tsawra ai si mat ai ni a matu hpa myit mada lam nga ai kun?

○○● No.2 LANG BAI KAWAN

Ga San: Anhte tsawra ai si mat ai ni a matu hpa myit mada lam nga ai kun?

Chyum Daw: Yhn 5:28, 29

Matut Mahkai: Chyum Laika ga sadi ni teng sha hpring tsup wa na hpe hpa majaw kam mai ai kun?