Brazil, So Paulo hta na num hpe jw.org website hpe madun nga

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK August 2018

Tsun Shaga Ladat Ni

Chyum Laika gaw anhte a aten hte gara hku seng ai lam hpe tsun dan ai, tsun shaga ladat ni.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Chyeju Dum Ai Lam Madun U

Hkristu a ra sharawng ai lam lu mayu ai ni gaw, mungdan, amyu bawsang, htung lai n bung ai ni yawng hpe manu shadan ai lam madun ra.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Lawt A Madu Jan Hpe Dum Nga Mu

Lawt a madu jan zawn, Karai Kasang a sharawng awng ai lam n sum mat hkra, gara hku koi lu na kun? Arung arai ni gaw anhte hpe wenyi lam kaw na, lam shai shangun wa ai hpe sadi hkrup yang anhte hpa galaw na kun?

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Gumhpraw Joi Shi Ga Shadawn Kaw Nna Sharin La Lu

Yesu a gumhpraw joi shi ga shadawn kaw na, arawng lu ai masha, mayam ni hte gumhpraw gaw hpa hpe malai tsun ai kun?

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Hkaw Tsun Bungli Hta Rawt Jat Hkra Galaw U​—⁠JW.ORG Hpe Akyu Jashawn Ai Lam

Sharin Achyin Ya Lu Ai Hkingrai Ni hta lawm ai laili laika yawng gaw, jw.org hpe matsun ya ai. Website hpe anhte atsawm akyu jashawn chye ai nga yang, hkaw tsun bungli hta grau nna rawt jat lu na re.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

“Hkrang Shaw La Ai Lam Du Na Ni Wa Ra Ai”

Tara Jeyang Na hte Hkye Hkrang La na matu Yesu du sa wa na re. Wenyi lam ni hte seng nna, hkyen lajang nga yang she, anhte hkye hkrang la ai hkrum na re.

KARAI A MUNGGA KAW NA SUT GAN NI

Mara Raw Ya Na Matu Jin Jin Rai Nga U

Yehowa hte Yesu gaw, tsawra matsan dum myit madun na matu, yubak kap ai masha ni a salum gaw, galai shai na kun ngu nna yu nga ai.

HKRISTAN PRAT HKRUN LAM

Yesu Gaw Na A Hpunau A Matu Mung Si Hkam Ya

Yesu gaw, shi a sak hpe n hkum tsup ai masha ni a matu, sak jaw wa ai. Yesu madun ai tsawra myit hpe, n hkum tsup ai hpunau nauna ni a ntsa, anhte gara hku madun mai ai kun?