Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

 Hkristan Prat Hkrun Lam

Teng Man Ai Lam Hpe Sharin Ya U

Teng Man Ai Lam Hpe Sharin Ya U

September kaw nna Prat Hte Magam Zuphpawng Shaman Laika Buk hta “Teng Man Ai Lam Hpe Sharin Ya U” ngu ai hkaw tsun ladat nnan lawm wa na re. Yaw shada lam gaw ga san langai, Chyum daw langai hpe madung nna Chyum Laika hpe hkaw tsun na matu re.

Myit lawm ai ni hte mu ai shaloi, laika langai ngai (sh) jw.org/kac hta na video madun nna bai kawan na matu galaw da mai ai. Kade n na yang bai kawan lu hkra shakut u. Hkaw tsun ladat nnan ni hte jawngma lit ni hpe Chyum Laika Anhte Hpe Hpa Sharin Ya Ai Kun? ngu ai laika buk hta na kadun dawk ngu ai daw ni hpe madung da ai. Dai hta bai kawan ai lam galaw na matu (sh) Chyum Laika hte sha Chyum ga sharin lu na matu ga san ni hte Chyum daw ni kahtap nna lawm ai.

Asak hkrung ai de sa na lam langai sha nga ai. (Mah. 7:13, 14) Nawku htung amyu myu kaw nna masha ni hte anhte hkrum ai majaw, Chyum mungga ni hpe langai hpra myit lawm na hku hkaw tsun ging ai. (1Tim. 2:4) Anhte Chyum Laika madung lam ni hpe grau chye chyang wa nna, “tengman ai mung ga hpe ding ding chye hpajang” wa ai hte maren, grau ngwi pyaw wa na re. Kaga masha ni hpe teng man ai mungga sharin ya ai shaloi mung grau awng dang wa na re.—2Tim. 2:15.