Austria mungdan, Vienna mare hta intercom (nta kata hte matut mahkai ai jak) hte sakse hkam nga

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK August 2016

Hkaw Tsun Ladat Ni

Chyum Laika Anhte Hpe Hpa Sharin Ya Ai Kun? hte Karai Kasang A Ga Madat Nna Htani Htana Asak Hkrung U ngu ai laika buk ni a matu hkaw tsun ladat ni. Ndai hpe ga shadawn hku jailang nna na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang u.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Tsaw Htum Ai Wa A Shim Ai Shara E Dung Nga U

Yehowa a “shim ai shara” gaw hpa rai nna, gara hku makawp maga ya ai kun? (Shakawn Kungdawn 91)

Hkristan Prat Hkrun Lam

Hkaw Tsun Bungli Hta Grau Kaja Hkra Galaw Ai Lam​—Chyum Ga Sharin Hpe Apnawng Nna Hkalup Hkam Wa Hkra Karum Ya U

Ndai wenyi bandung ni gaw hpa majaw grai ahkyak ai kun? Na a Chyum ga sharin ni dai hpe dep lu hkra hpa galaw mai a ta?

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Asak Kaba Tim Asi Naw Si

Shakawn Kungdawn 92 hta na Chyum daw ni gaw, asak kaba tim dinghpring ai lam hta wenyi asi si mai lam sakse madun nga ai.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Anhte Ga Nhpu Rai Nga Ga Ai Hpe, Shi Dum Nga Ai

Shakawn Kungdawn 103 hta, Yehowa a matsan dum myit hte seng nna lachyum bung ai ga shadawn ni hpe Dawi jailang wa ai.

Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam

“Yehowa Hpe Chyeju Dum U”

Shakawn Kungdawn 106 kaw na chyum daw ni gaw anhte Yehowa hpe chyeju dum ai myit hte dai hpe makawp maga na matu karum ya ai.

Wenyi Sut Gan Ni Hpe Sawk Sagawn Ai Lam

“Yehowa Hpe Ngai Gara Hku Chyeju Htang Lu Na?”

Shakawn kungdawn sara gaw Yehowa hpe chyeju htang na matu gara hku daw dan wa ai kun? (Shakawn Kungdawn 116)

Hkristan Prat Hkrun Lam

Teng Man Ai Lam Hpe Sharin Ya U

Ndai hkaw tsun ladat nnan hte masha ni hpe Chyum Laika hte seng nna teng man ai lam ni hpe hkaw tsun lu na re.

Hkristan Prat Hkrun Lam

September Hta Sharin Ya Laika Buk A Laksan Campaign

Sharin Ya laika buk hta shalan shabran lam hpe Karai Kasang gara hku galaw ya na lam lawm ai.