Content de lai

Malawm Ni Hpe Lai U

Hkaw Tsun Ladat Ni

Hkaw Tsun Ladat Ni

T-34, Yakhkak Jamjau Ai Lam Ni Htum Mat Na Kun?

Ga San: Yakhkak jamjau lam ni htum mat hkra Karai Kasang galaw ya na ngu hpa majaw kam mai ai kun?

Chyum Daw: Shi. 21:3, 4

Garan: Ndai Laika hta Karai Kasang gaw yakhkak jamjau lam ni htum mat hkra hpa majaw galaw ya na hpe sang lang da ai.

yc-Ma Ni Hpe Sharin Achyin Ya U

 

Ga San: Ma ni hpe sharin achyin ya na matu hpa majaw ahkyak ai kun?

Chyum Daw: Ga Sh. 22:6

Garan: Ndai brochure gaw ma ni hpe Karai a Mungga hte sharin achyin ya lu hkra nang hpe karum ya na re.

Na A Hkaw Tsun Ladat Hpe Hkyen Lajang U

 

Na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang na matu, shawng na laika man hta lawm ai hkaw tsun ladat ni hpe akyu jashawn u.