2014 ning hta, New Jersey U.S.A. kaw galaw ai mungkan grup zuphpawng kaba lung nga ai hpunau nauna ni

PRAT HTE MAGAM ZUPHPAWNG SHAMAN LAIKA BUK April 2016

Hkaw Tsun Ladat Ni

T-34 garan laika hte Ma Ni Hpe Sharin Achyin Ya U brochure garan na matu hkaw tsun ladat ni. Ndai ni hpe ga shadawn hku jailang nna na a hkaw tsun ladat hpe hkyen lajang u.

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Tsawra Myit Lawm Ai Ga Hte Kaga Masha Ni hpe N-gun Jaw Nna Sha-ngang Shakang Ya U

Yoba a manang masum gaw shi hpe myit shalan ya na malai, tsawra myit n lawm ai ga ni, n teng n man ai ga ni tsun nna myit tsang lam grau jat hkra galaw wa ai. (Yoba 16-20)

Hkristan Prat Hkrun Lam

Tsun Shaga Hpang Loi Na Matu Hkrang Nnan

“Chyum Laika Hta Hpa Tsun Da Ai Kun?” ngu ai hkrang nnan hpe jailang nna Chyum Laika lam ni hpe shachyen ya

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Shut Ai Hku Sawn Sumru Ai Hpe Yoba Ning Hkap Wa

Satan a masu tsun ai lam nkau hte anhte a ntsa nga ai Yehowa a hkam sha lam ni hpe shing daw yu u. (Yoba 21-27)

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Yoba Gaw Ding Hpring Ai Lam Hta Kasi Madun Wa

Yoba gaw akyang lailen hte seng nna Yehowa masat da ai tara ni hpe hkan sa na matu hte Yehowa a tara rapra ai lam hpe kasi la na matu daw dan da. (Yoba 28-32)

Karai A Mungga Kaw Na Sut Gan Ni

Jet Ai Manang Gaw Shadaw Sha-ngang Ya Ai Hku Nna Sharin Shaga

Elihu shi manang Yoba hpe tsawra myit hte tsun shaga ai lam hpe kasi la u. (Yoba 33-37)

Hkaw Tsun Bungli Hta Jailang U

Ginwang Zuphpawng Saw Shaga Laika Campaign

Yehowa Sakse ni a ginwang zuphpawng saw shaga laika garan ai shaloi ndai lam ni hpe myit hta matsing da u. Saw shaga laika garan ai ladat hpe tatut galaw yu u.

Hkristan Prat Hkrun Lam

Ginwang Zuphpawng A Matu Sadi Jaw Ai Lam Ni

Ginwang zuphpawng hta kaga masha ni hpe gara hku tsawra myit madun mai ai lam myit yu u.