Content de lai

“Yehowa Hpang Maga De Kadai Nga Ai Kun?”

Karai Kasang hpe sadi dung mayu ai, shi hpe sadi dung ra ai ngu ai hte Yehowa hpe teng sha sadi dung ai gaw n bung ai. Dai hpe Pru Mat Wa Ai Laika daw kaba 20, 24, 32, hte 34 hta lawm ai labau ni gaw madun dan ai.

Pru Mat Wa Ai Laika 20:​1-7; 24:​3-18; 32:​1-35; 34:​1-14 hta madung tawn da ai.