Content de lai

WHITEBOARD VIDEO NI

Shatan Ga Tsun Ai Hpe Gara Hku Jahkring Na?

Shatan Ga Tsun Ai Hpe Gara Hku Jahkring Na?

Kaga ni hpe hkra machyi shangun ai lam n lawm ai ngu shadu da ai tsun jahta lam kaw nna, kaga ni hpe hkra machyi shangun ai lam de kalang ta du mat chye ai. Dai zawn re ai tsun jahta chyai ai lam hta n lawm hkrup hkra, gara hku galaw mai na kun?