Content de lai

WHITEBOARD VIDEO NI

Ramma Shada A Shadut Ai Hpe Ning Hkap U

Ramma Shada A Shadut Ai Hpe Ning Hkap U

Na a dawdan lam hpe gara hku shangang shakang lu ai lam yu yu u.