Content de lai

WHITEBOARD VIDEO NI

Kadai Hkang Nga Ai Kun​—Nang (sh) Na A Electronic Jak Ni Kun?

Kadai Hkang Nga Ai Kun​—Nang (sh) Na A Electronic Jak Ni Kun?

Electronic jak rai ni hpe ladu lai lang hkrup chye ai. Dai hpe gara hku bai hkang lu na lam hkaja yu u.