Content de lai

WHITEBOARD VIDEO NI

Ginsup Ai Hte Seng Nna Hpa Chye Da Ging Ai Kun?

Ginsup Ai Hte Seng Nna Hpa Chye Da Ging Ai Kun?

Ginsup ai gaw na a prat hta ahkyak dik htum lam langai byin ging ai kun?