Content de lai

Ma Ni Hpe Sharin Shalat Ai Lam

Training

Ma Hpe Sharin Achyin Ya Ai Lam

Sharin shaga ai ngu ai hta tara ni hpe tsun dan ai sha n ga, chye na hkra tsun dan ai ni mung lawm ai.

Kanu Kawa Ni Gaw Kasha Ni Hpe Num La Hkrang Hte Seng Nna Gara Hku Sharin Ya Mai Na Kun?

Chyum Laika hta na a ma hpe roi rip ai ni a hpyen kaw nna gara hku makawp maga ya na hte, ngang hte seng ai lam sharin ya na matu karum ya ai hpaji jaw ga ni law law lawm ai.

Na A Ma Ni Hpe Makawp Maga U

Seng Awng hte Mun Pan gaw, lam matsun ni lu da ai majaw shinglum lam nga ai.