Content de lai

Karai Kasang Gaw Nat Satan Hpe Hpan Wa Ai Kun?

Karai Kasang Gaw Nat Satan Hpe Hpan Wa Ai Kun?

Chyum Laika Mahtai

Karai Kasang gaw Nat Satan hpe n hpan wa ai. Shi hpan tawn da ai lamu kasa langai gaw Nat Satan byin mat ai re. Karai Kasang hte seng nna Chyum Laika hta ndai hku tsun da ai: “Shi a magam hkum tsup nga ai. Shi a lam shagu ding hpring ai lam rai nga ai; Kangka re ai hte mara n rawng ai Karai Kasang, Ding hpring ai hte teng man, shi rai nga ai.” (Tara Jahprang 32:3-5) Dai Chyum daw hpe dinglik yu na nga yang, Nat Satan byin mat ai wa gaw moi aten hta, Karai Kasang a hkum tsup ai, ding hpring ai lamu kasa langai re ai hpe anhte chye lu ai.

Ezekela 28:15 hta Karai Kasang a lamu kasa langai gaw Satan byin wa ai lam hte seng nna ndai hku tsun da ai: “Nang shangai ai shani kaw nna, nang hta yubak mu hkrup ai shani du hkra, na a arawn alai hkum tsup nga ai.” Dai majaw, Satan gaw moi aten hta teng man ai tara hta agrin nga nna mara n kap ai wa re.

Yehowa hpan da ai kaga lamu kasa ni zawn sha, Satan byin mat ai lamu kasa mung jaw ai hte shut ai hpe wanglu wanglang lata na ahkang nga ai. Dai lamu kasa gaw Karai Kasang hpe ninghkap ai lam hpe lata nna Adam yan Ewa hpe shi maga de lau la wa ai. Dai hku nna, “ning hkap ai wa” ngu lachyum nga ai Satan byin hkra shi hkum shi shatai dat ai re.​—⁠Ningpawt 3:1-5; Shingran 12:9.