Content de lai

Makam Masham hte Nawku Dawjau Lam

Nawku Htung

Nawku Htung Yawng Gaw Bung Ai Kun? Yawng Hpe Karai Kasang Hkap La Ai Kun?

Chyum Laika hta tsun da ai madung lam lahkawng hta mahtai hpe mu lu na re.

Teng Man Ai Nawku Htung Hpe Gara Hku Tam Mu Na Kun?

Ndai nawku htung hpe Karai Kasang ra sharawng ai kun?

Prayer

Akyu Hpyi Yang Karai Kasang Karum Ya Na Kun?

Karai Kasang gaw anhte a manghkang ni hte seng nna, teng sha yu lanu lahku ai kun?

Akyu Hpyi Ai Shaloi Hpa Ni Hpyi Mai Ai Kun?

Tinang a myit ru myit tsang ai lam ni gaw, Karai Kasang a matu hpa majaw ahkyak ai lam hpe mahtai tam yu u.

Hpa Majaw Yesu A Amying Gang Nna Akyu Hpyi Ra Ai Kun?

Yesu a amying gang nna akyu hpyi ai gaw, Karai Kasang hpe gara hku shagrau ai kun? Shi hpe hkungga ai lam gara hku madun lu ai kun? ngu ai hpe myit yu u.

Chyoi Pra Ai Ni Kaw Akyu Hpyi Ging Ai Kun?

Anhte kadai kaw akyu hpyi ra ai hte seng nna, Chyum Laika hta tsun da ai hpe hkaja yu u.