Content de lai

Yesu Hpe Hpa Majaw Karai Kasang A Kasha Nga Nna Shaga Ai Kun?

Yesu Hpe Hpa Majaw Karai Kasang A Kasha Nga Nna Shaga Ai Kun?

Chyum Laika Mahtai

Chyum Laika hta Yesu hpe “Karai Kasang a Kasha” ngu nna chyahkring hkring tsun da ai. (Yawhan 1:49) “Karai Kasang a Kasha” ngu tsun da ai gaw, Karai Kasang gaw Yesu hpe hpan tawn da nna, nga yawng nga pra yawng a Hpan Madu, Npawt Nhpang re ai hpe chye shangun ai. (Shakawn 36:9; Shingran 4:11) Karai Kasang gaw, shinggyim masha ni zawn, ma lu wa nna ma kawa byin wa ai ngu Chyum Laika hta n tsun da ai.

Chyum Laika hta lamu kasa ni hpe mung, “Karai Kasang a kasha ni” ngu nna shaga da ai. (Yoba 1:6) Dai hta n-ga, shawng nnan na shinggyim masha re ai Adam hpe mung, “Karai Kasang a kasha” ngu tsun ai. (Luka 3:38) Karai Kasang gaw yawng mayawng hta Yesu hpe shawng nnan hpan da nna Karai a lata hte nan ding tawk hpang tawn da ai majaw, Karai Kasang a kasha alat ngu nna Chyum Laika hta tsun da ai.

 Yesu ginding aga hta n shangai wa shi yang sumsing lamu kaw nga wa ai kun?

Nga wa ai. Yesu gaw ginding aga hta shinggyim masha langai hku nna n shangai wa shi yang sumsing kaw wenyi hkum hku nna nga wa ai. Yesu shi nan ndai hku tsun ai, “sumsing lamu nna ngai yu sa ai.”​—⁠Yawhan 6:38; 8:23.

Karai Kasang gaw yawng mayawng hpe n hpan shi yang, Yesu hpe shawng hpan ai. Yesu hte seng nna Chyum Laika hta ndai hku tsun ai:

  • “Shi gaw . . . Hpan da ai arai yawng mayawng hta alat rai nga ai.”​—⁠Kolose 1:15.

  • Shi gaw “Karai Kasang hpan tawn da ai a npawt nhpang” rai nga ai.​—⁠Shingran 3:14.

“Moi chyaloi nhkoi kaw nna nga nga ai wa rai nga ai” ngu ai myihtoi ga mung Yesu hta hpring tsup wa ai.​—⁠Mihka 5:2 JCLB; Mahte 2:4-6.

 Yesu ginding aga de n sa wa shi yang hpa galaw wa ai kun?

Sumsing lamu hta shagrau hkrum nna nga wa ai. Yesu a ahkang aya hte seng nna shi a akyu hpyi ai ga hta mu lu ai: “Wa e, ginding aga garai n lat kaw nna, nang hte rau ngai lu nga ai hpung shingkang ngu ai, . . . ya mung ngai hta dan hkung shangun e law.”​—⁠Yawhan 17:5.

Yesu gaw shi Wa a hpan tawn da ai lam yawng hta karum ya ai. Yesu gaw Karai Kasang a makau hta arau nga nna “hpaawn wa zawn” bungli galaw wa ai. (Ga Shagawp 8:30) Yesu hte seng nna Chyum Laika hta ndai hku tsun ai: “Sumsing lamu hte ginding aga hta yawng mayawng hte gaw, . . . shi hta e hpan tawn da nga sai.”​—⁠Kolose 1:16.

Karai Kasang gaw Yesu hku nna yawng mayawng hpe hpan da ai. Dai hpan tawn da ai lam ni hta, lamu kasa ni hte hpawn ninggawn tawa hte dai hta nga ai asak hkrung mahkrung mahkra lawm ai. (Shingran 5:11) Karai Kasang hte Yesu arau bungli galaw ai hpe, gawgap ninghkrin wa hte gawgap ai wa bungli arau galaw ai hte shingdaw mai ai. Gawgap ninghkrin wa gaw hkrang sumla hpe shapraw ya nna, gawgap ai wa gaw dai hkrang sumla hte maren gawgap ya ai.

Yesu gaw Mungga re. Shinggyim masha hku nna ginding aga de ndu shi ai aten na Yesu a lam hpe tsun ai shaloi, Chyum Laika hta Yesu hpe “Mungga” ngu nna tsun da ai. Karai Kasang gaw Yesu hku nna lamu kasa ni hpang de shiga hte lam matsun ni jaw ai lam dan leng nga ai.

Ginding aga hta nga ai shinggyim masha ni a matu Karai Kasang a shiga hpe htawn tsun ya ai wa hku nna mung galaw wa na re. Edin sun hta Adam hte Ewa hpe lam matsun ni jaw ai shaloi, Mungga hku nna Karai Kasang a malai Yesu tsun wa na re. (Ningpawt 2:16, 17) Moi prat na Israela ni a nam maling hkrun lam hta n sen hte lam matsun jaw wa ai lamu kasa mung mai byin ai.​—⁠Pru Mat 23:20-23. *

^ စာပိုဒ်၊ 18 Mungga gaw Karai Kasang a shiga hpe htawn tsun ya ai lamu kasa langai daram sha n re. Ga shadawn, Karai Kasang gaw tsawra dik htum kasha alat hpe akyu jashawn nna moi prat na Israela ni hpe Tara jaw wa ai.​—⁠Kasa 7:53; Galati 3:19; Hebre 2:2, 3.