Content de lai

Karai Kasang A Mungga Ngu Ai Gaw Hpa Rai Kun? (sh) Kadai Rai Kun?

Karai Kasang A Mungga Ngu Ai Gaw Hpa Rai Kun? (sh) Kadai Rai Kun?

Chyum Laika Mahtai

“Karai a mungga” ngu ai hpe law malawng hku nna, Karai Kasang hte seng ai mungga (sh) dai mungga hpe hpawng chyawm da ai hpe tsun ai re. (Luka 11:28) Shara nkau mi hta “Karai Kasang a Mungga” (sh) “Mungga” hpe marai hkum a amying hku nna mung lang da ai.​—⁠Shingran 19:13; Yawhan 1:​14.

Karai Kasang hte seng ai mungga. Myihtoi ni gaw, Karai a mungga hpe htawn tsun ai shaloi, dai ga hpe lang wa ai. Ga shadawn, Yeremia gaw shi a myihtoi ga ni hpe “Yehowa a mungga ngai kaw du nna” ngu ai ga hte hpang wa ai. (Yeremia 1:​4, 11, 13; 2:1) Shawlu hpe hkawhkam hku nna Karai Kasang lata da ai lam garai n tsun shi yang, myihtoi Samuela gaw Shawlu hpe, “Hkring mi naw tsap u; Ngai nang hpe Karai Kasang a mungga htawn tsun de ga” ngu tsun wa ai.​—⁠1 Samuela 9:​27.

Marai hkum a mying. “Mungga” hpe Chyum Laika hta Yesu Hkristu a amying hku nna lang da nna, sumsing lamu hta nga ai wenyi hkum hte ginding ga hta nga ai masha langai a amying hku nna mung lang da ai. Dai hte seng nna lawu na lam ni hpe myit yu ga:

  • Mungga gaw kaga hpan da ai lam ni n nga shi ai shaloi kaw nna asak hkrung wa ai. “Shawng ningpawt e Mungga nga ai . . . Dai Mungga gaw shawng ningpawt e Karai Kasang hte rau rai nga ai.” (Yawhan 1:​1, 2) Yesu gaw, “hpan da ai arai yawng mayawng hta alat rai nga ai . . . Shi gaw yawng mayawng a shawng na rai nga ai.”​—⁠Kolose 1:​13-​15, 17.

  • Mungga gaw shinggyim masha langai hku nna mungkan ga de yu wa ai. “Dai Mungga gaw masha a hkumshan dagraw la nna, chyeju hte tengman ai hpring let, anhte hta nga nga yu sai.” (Yawhan 1:​14) Yesu Hkristu gaw “tinang dai shagawm kau nna, mayam a ahpraw nsam dagraw let, shinggyim masha hte bung hkra tai wa sai.”​—⁠Hpilipi 2:​5-7

  • Mungga gaw Karai Kasang a Kasha re. “Mungga gaw masha a hkumshan dagraw la nna” ngu ai ga hpe tsun ngut ai hpang, Kasa Yawhan gaw, “Kawa hta na Kasha shingtai a hpung shingkang zawn, anhte shi a hpung shingkang hpe, mu lu sa gaw ai” ngu nna matut tsun wa ai. (Yawhan 1:​14) “Yesu Hkristu gaw Karai Kasang a Kasha rai nga ai” ngu nna mung, Yawhan ka wa ai.​—⁠1 Yawhan 4:​15.

  • Mungga hta, Karai Kasang hta nga ai atsam ningja ni nga ai. “Mungga gaw Karai Kasang hte rau rai nga ai” (sh) “Karai Kasang rai nga ai.” (Yawhan 1:1) Yesu gaw “Karai Kasang a hpung shingkang a ningchya hte, shi a gawng shing-yan a hkrang sumla rai nga ai.”​—⁠Hebre 1:​2, 3.

  • Mungga gaw hkawhkam hku nna up hkang na re. Karai a Mungga a baw hta “ja kagup law law gup nga ai” ngu nna Chyum Laika hta tsun da ai. (Shingran 19:12, 13) Mungga hpe “Hkawhkam ni a Hkawhkam, Madu ni a Madu” ngu nna mung shaga ai. (Shingran 19:16) Yesu hpe “hkawhkam ni a Hkawhkam, madu ni a Madu” ngu shaga ai.​—⁠1 Timohti 6:​14, 15.

  • Mungga gaw Karai a malai tsun ya ai wa mung re. “Mungga” ngu amying nga ai wa hpe, Karai a lam matsun ni hte Karai chye shangun mayu ai lam ni hpe htawn tsun na matu akyu jashawn nga ai gaw dan dawng nga ai. Shi dai hku galaw wa ai lam hpe Yesu ndai hku tsun wa ai: “Ngai kaning ngu sharin shaga na gaw, ngai hpe shangun dat ai, nye Wa e matsun jaw dat ni ai. . . . dai re ai majaw, ngai tsun matsun gaw, nye Wa e hkang dat ai hte maren she, ngai tsun nngai law.”​—⁠Yawhan 12:49, 50.