Content de lai

Kanu Kawa Ni Gaw Kasha Ni Hpe Num La Hkrang Hte Seng Nna Gara Hku Sharin Ya Mai Na Kun?

Kanu Kawa Ni Gaw Kasha Ni Hpe Num La Hkrang Hte Seng Nna Gara Hku Sharin Ya Mai Na Kun?

Chyum Laika Mahtai

Ma ni hpe num la hkrang (sex) hte seng ai lam sharin ya na matu kadai hta lit nga ai kun? Kanu kawa ni hta lit nga ai nga nna Chyum Laika kaw tsun da ai. Dai lit hpe galaw lu na matu lawu na lam matsun ni gaw kanu kawa law law hpe karum ya wa sai:

  • Hkum Kaya. Chyum Laika kaw ngang hte mayat maya gindai ni a lam dan dan leng leng tsun da ai. Dai lam ni hpe mung “ma kaji” ni hpe sharin ya na matu, Israela amyu masha ni hpe Karai Kasang hkang da ai. (Tara Jahprang 31:12; Jaw Jau 15:2, 16-19) Ngang shing nrai mayat maya gindai ni hte seng nna, ma ni n kaya hkra htap htuk ai ga si ni hpe lang nna sharin ya mai ai.

  • Angwi ngwi sharin ya u. Na a ma asak aprat ram ai aten du yang she, kalang ta mahkra tsun na malai, ma chye na lu ai madang hku hkan nna, angwi ngwi sharin ya u.​—⁠1 Korinhtu 13:11.

  • Akyang lailen hte seng ai tsang madang ni hpe sharin ya u. Jawng hta ngang hte seng nna hpaji jaw ai lam ni nga chye ai. Raitim, kanu kawa ni hku nna ma ni hpe ngang a lam sanglang ai sha n-ga, ngang hte seng nna jaw ai, htap htuk ai ningmu nga hkra sharin ya ra ai nga nna Chyum Laika hta n-gun jaw da ai.​—⁠Ga Shagawp 5:1-23.

  • Ma ni tsun ai hpe madat ya u. Na a ma ni ngang hte seng ai lam ni san wa yang, shajan shalai bai htang ai baw hkum galaw. Ma gaw lama ma byin nga sai ngu nna alawan hkum daw dan. Dai hku galaw na malai, “na la na matu lawan nga u ga; ga tsun na matu hkum tin nga u ga” ngu ai Chyum Laika lam matsun hpe hkan sa u.​—⁠Yaku 1:19.

Na A Ma Hpe Roi Rip Ai Ni A Hpyen Kaw Nna Makawp Maga Lu Na Lam

Hkum shan roi rip ai ni hte hkrum yang, tinang hkum tinang makawp maga chye na matu na a ma hpe sharin da ya u

  • Nang shawng hkaja ra ai. Hkum shan roi rip mayu ai ni gara hku tsun shaga, galaw hkawm sa chye ai hpe, chye hkra hkaja da u.​—⁠Ga Shagawp 18:15; Ramma Ni A Ga San​—⁠Mahtai Ga, Volume 1 (BU) laika buk a daw 32 hpe mung yu u.

  • Ma hpe myit lawm u. Kamhpa mai ai, n mai ai ngu ai hpe n chye lu ai marai langai ngai a lata de ma hpe hkum ap da u. Ma hpe mung n sharin shaga ai sha hkum dat da u.​—⁠Ga Shagawp 29:15.

  • N madat ra ai aten nga ai hpe ma ni chye na hkra sharin da u. Ma ni gaw kanu kawa ni a ga madat ra ai. (Kolose 3:20) Raitim, masha kaba yawng a ga hpe galoi mung madat ra ai nga nna sharin da na nga yang, hkum shan roi rip ai masha ni a lata de na a ma du mat na re. Hkristan kanu kawa ni gaw shanhte a ma ni hpe ndai hku sharin da mai ai: “La mana Karai Kasang n ra ai lam hpe marai langai ngai nang hpe galaw shangun yang, shi tsun ai hku hkum galaw u.”​—⁠Kasa 5:29.

  • Shanhte hkum shanhte makawp maga chye hkra shaman da ya u. Nang n nga ai aten marai langai ngai gaw hkum shan roi rip na matu shakut wa yang, gara hku galaw ra na hpe na a ma hpe sharin da ya u. Dai zawn hkrum wa yang, “hkum galaw! Masha kaba ni hpe tsun dan na!” nga nna n sen ja ja hte marawn nna, alawan kagat hprawng na matu ma hpe shaman da ya u. Ma ni gaw chyahkring hkring malap chye ai majaw, kahtap nna shaman da na matu ra na re.​—⁠Tara Jahprang 6:7.