Content de lai

Chyoi Pra Ai Ni Kaw Akyu Hpyi Ging Ai Kun?

Chyoi Pra Ai Ni Kaw Akyu Hpyi Ging Ai Kun?

Chyum Laika Mahtai

N Mai ai. Chyum Laika hta Yesu a amying kaw nna sha, Karai Kasang hpang de akyu hpyi ra ai ngu tsun da ai. Yesu gaw shi a sape ni hpe ndai hku tsun wa ai: “Nanhte gaw ning ngu akyu hpyi mu, Sumsing lamu na anhte a Wa e, Na a amying nsang chyoi pra nga lit ga.” (Mahte 6:9) Chyoi pra ai ni, lamu kasa ni shing nrai, kaga langai ngai kaw akyu hpyi na matu sape ni hpe n tsun wa ai.

Yesu gaw shi hpang hkan ai ni hpe ndai hku mung tsun wa ai: “Lam gaw ngai rai nga nngai, teng man ai hte asak mung, ngai rai nga nngai: ngai hta nna n rai yang gaw, kadai mung nye Wa kaw n du wa lu ai.” (Yawhan 14:6) Karai Kasang hte anhte ni htep lu na matu, Yesu langai sha karum ya lu ai.​—⁠Hebre 7:25.

Karai Kasang kaw mung chyoi pra ai ni kaw mung akyu hpyi yang mai na kun?

Satan a gunglau ai lam hpe hkrum ai shaloi, Yesu ndai hku tsun wa ai: “Dai Madu, na a Karai Kasang hpe nang naw ku lu na rai nna, shi hpe hkrai daw lu na rai nna, shi hpe hkrai daw lu na re ai.” (Mahte 4:10) Nawku dawjau ai ngu ai hta akyu hpyi ai lam mung lawm ai. Karai Kasang langai hpe sha, myit masin mahkra hte nawku dawjau ra na ngu, hpyi shawn da ai.​—⁠Esaia 48:11.

Chyoi pra ai ni shing nrai, lamu kasa ni hte hpawn, kaga langai ngai kaw akyu hpyi na nga yang, Karai Kasang hpe anhte shut hpyit ai re. Kasa Yawhan gaw, lamu kasa hpe nawku na matu shakut ai shaloi, lamu kasa gaw hkum pat nna ndai hku tsun wa ai: “Shing hkum rai et: ngai gaw Yesu a sakse ga gun hpai ai na a mung, na a kahpu kanau ni a mung, shangun ma manang shada she rai nngai: Karai Kasang hpe naw ku u.”​—⁠Shingran 19:10