Ur yeεdil ara win ara yebɣun ad yili d unṣiḥ i Ṛebbi, d win ara d-​yinin belli d unṣiḥ i gella akk-​d win ara yeqqimen s tideţ d unṣiḥ. D aya i d-​yeţweṣṣif wayen yuran deg Wedlis Iqedsen di Tuffɣa, ixfawen 20, 24, 32 akk-​d 34.

Yeţwakkes-​ed si Tuffɣa 20:1-7; 24:3-18; 32:1-35; 34:1-14.