Σlaḥsab-ik...

  • ih?

  • ala?

  • ahat?

 AYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN

“A d-ḥyun yemdanen.”—Lecɣal 24:15, Awal n tudert.

AYEN ARA K-D-ISSIS WAYAGI

Aţ-ţeţţuṣebbreḍ ma yella yemmut win εzizen fell-ak.—2 Ikurintiyen 1:3, 4.

A k-tekkes tugdi n lmut.—Iεebṛaniyen 2:15.

Aţ-ţesεuḍ asirem belli a d-ḥyun wid εzizen fell-ak i gemmuten.—Yuḥenna 5:28, 29.

 NEZMER A NAMEN S WAYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN?

Ih. Atentah kra n ssebbat:

  • Ṛebbi d Axellaq n tudert. Adlis Iqedsen isemma “lεinseṛ n tudert” i Yahwa Ṛebbi. (Ahellil 36:10, Tira Iqedsen, EEO 2010; Lecɣal 17:24, 25) Bla ccekk, win i d-yefkan tudert i wayen akk yeddren yezmer a ţ-id-yerr i win yemmuten.

  • Ṛebbi yeḥya-d lmeggtin zik-nni. Adlis Iqedsen iḥka-d ɣef tmanya yemdanen (d imeẓyanen neɣ d imeqranen, d irgazen neɣ ţ-ţulawin) i d-yuɣalen ɣer tudert ɣef lqaεa. Kra deg-sen akken kan i mmuten, ma d yiwen ṛbeε-eyyam segmi yella deg uẓekka!—Yuḥenna 11:39-44.

  • Ṛebbi iḥar ad yexdem ayagi tikkelt nniḍen. Yahwa yekṛeh lmut; iḥseb-iţ ţ-ţaεdawt. (1 Ikurintiyen 15:26) Iḥar ad yeɣleb taεdawt-agi, ad yemḥu lmut s ḥeggu n lmeggtin. Iţṛaǧu s lḥir melmi ara d-yerr ɣer tudert wid yellan di ccfawa-s iwakken ad εicen ɣef lqaεa.—Yub 14:14, 15.

 XEMMEM ΓEF WAYA

Ayɣer i neţţiwsir? Ayɣer i neţmeţţat?

Adlis Iqedsen yeţţarra-d lǧawab i westeqsi-yagi di LAṢEL N DDUNIT 3:17-19 akk-d IṚUMANIYEN 5:12.