Σlaḥsab-ik, d...

  • leḥmala?

  • idrimen?

  • ayen nniḍen?

 AYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN

“A sseεd n wid isellen i wawal n Yillu yerna ḥerrzen-t!”—Luqa 11:28, Tira Iqedsen, EEO 2010.

AYEN ARA K-D-ISSIS WAYAGI

Leḥmala n ṣṣeḥ.—Ifasusiyen 5:28, 29.

Leqder aḥeqqani.—Ifasusiyen 5:33.

Laman n tideţ.—Marqus 10:6-9.

 NEZMER A NAMEN S WAYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN?

Ih. Atentah kra n ssebbat:

  • Ṛebbi d Axellaq n twacult. Adlis Iqedsen yenna-d belli sɣur Yahwa Ṛebbi i d-tewwi “isem mkul tawacult.” (Ifasusiyen 3:14 ,15) Yeεni, tawacult tella, axaṭer ixleq-iţ-id Yahwa. Acimi yesεa azal a neεlem s wayagi?

    Xayel: Aql-ik la tteţţeḍ lmakla ţ-ţaẓidant; tebɣiḍ aţ-ţissineḍ amek i teţwaxdam. Menhu ara testeqsiḍ? Lukan d lebɣi, d win i ţ-id-inawlen.

    Ihi kifkif, bac akken a nissin d acu ara d-yessisen sseεd di twacult, menyif a nesteqsi Yahwa, Axellaq n twacult.—Laṣel n ddunit 2:18-24.

  • Ṛebbi iţḥebbiṛ fell-aneɣ. Yella di nnfeε n twaculin ad nadint ɣef lewṣayat i d-iţţak Yahwa deg Wawal-is, Adlis Iqedsen. Acuɣer? ‘Axaṭer iţḥebbiṛ fell-aneɣ.’ (1 Buṭrus 5:6, 7) Yahwa yebɣa-yaɣ ayen ilhan, yerna lewṣayat-is dima ṣelḥent!—Lemtul 3:5, 6; Icεaya 48:17, 18.

 XEMMEM ΓEF WAYA

Amek ara tiliḍ d amezwaǧ neɣ ţ-ţamezwaǧt n lεali, d ababat neɣ ţ-ţayemmaţ n lεali?

Adlis Iqedsen yeţţarra-d lǧawab i westeqsi-yagi deg IFASUSIYEN 5:1, 2 akk-d IKULUSIYEN 3:18-21.