Σlaḥsab-ik, d...

  • adlis iţţuḥerrfen?

  • adlis n tmucuha?

  • Awal n Ṛebbi?

 AYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN

“Yal tira iqedsen s ɣuṛ Ṛebbi i d-tekka.”—2 Timutawus 3:16, Awal n tudert, 2001.

AYEN ARA K-D-ISSIS WAYAGI

Leǧwab yeţqenniεen ɣef yesteqsiyen imeqranen yeεnan tudert.—Lemtul 2:1-5.

Lewṣayat iṣeḥḥan ara k-inefεen yal ass di temεict-ik.—Ahellil 119:105.

Asirem n ṣṣeḥ i uzekka.—Iṛumaniyen 15:4.

 NEZMER A NAMEN S WAYEN I D-IQQAR WEDLIS IQEDSEN?

Ih. Atentah kra n ssebbat:

  • Yeεdel si tazwara almi ţ-ţaggara. Adlis Iqedsen yeţwakteb di lmudda n 1 600 iseggasen. Uran-t wazal n 40 yergazen, yerna amur ameqran seg-sen werǧin myagaren. Xas akken, yeεdel si tazwara almi ţ-ţaggara yerna yebna ɣef yiwen uselmed yellan d lsas!

  • Yeqqar-ed ayen yellan bla tuffra. Lεulama n ttarix zgan ţeffren tideţ ɣef lexsaṛa n tmurt-nsen. Lameεna, wid iketben Adlis Iqedsen hedṛen-d bla tuffra ɣef lɣelṭat-nsen ţ-ţid n wegdud-nsen.—2 Amezruy 36:15, 16; Ahellil 51:3-6, Tira Iqedsen, EEO 2010.

  • Llant deg-s licaṛat iɣef i nezmer a neţkel. Adlis Iqedsen icar-ed 200 iseggasen uqbel belli tamdint n zik n Babil aţ-ţeɣli. (Icεaya 13:17-22) Issefhem-ed amek ara ţ-steεmṛen yerna yefka-d isem n win ara ţ-isteεmṛen!—Icεaya 45:1-3.

    Adlis Iqedsen deg-s xilla n licaṛat nniḍen i geḍran ula di leḥwayeǧ timecṭaḥ. Akka i glaq ad yili wedlis i d-yekkan sɣur Ṛebbi, neɣ ala?—2 Buṭrus 1:21.

 XEMMEM ΓEF WAYA

Amek i gezmer Wawal n Ṛebbi ad iwenneε tudert-ik?

Adlis Iqedsen yeţţarra-d lǧawab i westeqsi-yagi di ICΣAYA 48:17, 18 akk-d 2 TIMUTAWUS 3:16, 17.