Σisa yesɣer aṭas n leḥwayeǧ i inelmaden-is, meεna ţ-ţagelda n Ṛebbi i gellan d lsas n uselmed-ines

I WACU i d-iţţuceggeε Σisa ɣer lqaεa? Yerra-d s yiman-is lǧawab i westeqsi-ya: “Ilaq-iyi ad ṛuḥeɣ ad beccṛeɣ lexbaṛ n lxiṛ n [tgelda] n Ṛebbi [...]! Γef wayagi i d-ţţuceggεeɣ!” (Luqa 4:43) Atentah ṛebεa leḥwayeǧ i gesselmed Σisa ɣef Tgelda-yagi yellan ţ-ţigejdit n uberreḥ-ines:

1. Σisa d Agellid i gextaṛ Ṛebbi. Σisa yenna-d εinani belli d neţţa i d Lmasiḥ-nni i gewεed Ṛebbi. (Yuḥenna 4:25, 26) Issken-ed diɣen belli d neţţa i d Agellid-nni i gwala nnbi Danyil di yiwen uweḥḥi. Σisa yesseεlem imceggεen-is belli ad yeqqim “ɣef wukersi n lḥekma” yesεan lεaḍima yerna ad qqimen ula d nutni ɣef ikersiyen n lḥekma. (Matta 19:28) Issefhem-ed belli tarbaεt-agi ara iḥekmen iḥseb-iţ am “tqeḍεit[-is] tamecṭuḥt.” Lameεna yenna-d daɣen belli yesεa “ulli nniḍen” ur nţekki ara di terbaεt-agi.—Luqa 12:32; Yuḥenna 10:16.

2. Tagelda n Ṛebbi a d-tawi lḥeqq n ṣṣeḥ. Σisa issken-ed belli Tagelda-ya aţ-ţekkes lbaṭel akk ameqran i d-yeḍran. Aţ-ţqeddes isem n Ṛebbi m’ara t-tezzizdeg si ddel i s-yeḍla Cciṭan seg wasmi i teḍra lmeεṣegga-nni di Σidin. (Matta 6:9, 10) Di tama nniḍen, Σisa yesɣer argaz tameṭṭut, ameṛkanti d igellil mebla lxilaf. Isselmed At Cumrun (At Samarya) d wid ur nelli ara d Iyahudiyen, ɣas akken iţţuwekkel ad isɣer At Isṛayil kan. Σisa ur itbiε ara lemtel n lεulama n ddin iεacen di zzman-is. Ur iḥuseb ara lɣaci mebla ma yessen-iten yerna ur yexdim ara maḥyaf.

3. Tagelda n Ṛebbi mačči n ddunit. Σisa iεac di zzman icewwlen aṭas, deg yiwet n tmurt yellan ddaw n lḥukuma tabeṛṛanit. Xas akken, asmi i nudan yemdanen a t-ssekcmen di lecɣal n tsertit (lbulitik), ur yeqbil ara. (Yuḥenna 6:14, 15) Yenna i yiwen lḥakem n ddewla: “Tagelda-w mačči n ddunit-agi.” (Yuḥenna 18:36) Ma d inelmaden-is, yenna-yasen: “Kunwi mačči n ddunit.” (Yuḥenna 15:19) Σisa ur sen-iεemmed ara ad refden leslaḥ ula d asmi i nudan ad dafεen fell-as.—Matta 26:51, 52.

“Iteddu yeţbecciṛ lexbaṛ n lxiṛ n [tgelda] n Ṛebbi [...] si taddart ɣer tayeḍ.”Luqa 8:1.

4. Leḥkem n Lmasiḥ ad yers ɣef leḥmala. Σisa yewεed ad iṣebber lɣaci yerna ad isnefsusi taεkemt-nsen. (Matta 11:28-30) Σisa yeṭṭef deg wawal-is! Deg yiwet lxeṭba yeţţusemman “Aselmed deg wedrar”, ifka-yasen s leḥnana lewṣayat iṣelḥen akken ad qablen anezgum, akken ad sselhun lεalaqat-nsen d wiyaḍ, akken ad xaṣmen leḥmala n cci w’ad afen sseεd. (Matta ixef wis 5 alamma d wis 7) Imi yesεa leḥmala, lɣaci n mkul ccetla ur kukran ara ad ṛuḥen ɣur-es. Ula d wid iţwarekḍen ţţasen ɣur-es d izumal axateṛ ţeklen belli a ten-iqabel s leqder d leḥnana. Mebla ccekk, ad yili d aneḥkam ara d-yekken nnig akk wiyaḍ!

Σisa yessexdem ţţawil nniḍen iǧehden akken ad isɣer lɣaci ɣef Tgelda n Ṛebbi. Ixdem xilla n lbeṛhanat. Acuɣer? Aḥric i d-iteddun a d-yerr lǧawab.

—Ayagi yers ɣef Matta, Marqus, Luqa akk-d Yuḥenna.