ΣEDDAN akteṛ n εecṛa iseggasen seg wasmi i gewwi ugellid Nabuxadnuẓur wid akk yeγran n wat Isṛayil γer Babil. Tura muqel acu akka iḍerrun! Aţţan la treqq Yarucalim. Wid ur nemmut ara, wwin-ten d imeḥbas γer Babil.

Tecfiḍ d acu i d-caren lanbeyya n Yahwa? Nnan-d aţ-ţhudd temdint n Yarucalim m’ur d-yuγal ara wegdud seg yir abrid. Lameεna At Isṛayil ur ḥessen ara i lanbeyya. Kemmlen leεbada n iṛebbiten n lekdeb wala tin n Yahwa. Γef waya i yuklalen a ten-iεaqeb Yahwa. D nnbi Ḥizqiyal i γ-d-imlan leḥwayeǧ-agi meṛṛa n diri i xeddmen wat Isṛayil di zzman-nni.

Teẓriḍ anwa i d Ḥizqiyal? D yiwen seg yelmeẓyen-nni i gewwi ugellid Nabuxadnuẓur γer Babil εecṛa iseggasen uqbel aţ-ţhudd Yarucalim. Danyil akk-d tlata yeḥbiben-is, Cadrax, Micax akk-d Σabdnaγu ddan ula d nutni di leḥsab.

Nnbi Ḥizqiyal mazal-it di Babil asmi i s-yessken Yahwa leḥwayeǧ n diri iḍerrun daxel n lemqam di Yarucalim. Yahwa ixdem aya s lbeṛhan. Ḥizqiyal yella di Babil lameεna Yahwa iweḥḥa-yas-d ayen akk iḍerrun di lemqam. Ayen i gwala: Ḥizqiyal issexlaε!

Yahwa yenna i Ḥizqiyal: ‘Muqel leḥwayeǧ meṛṛa iwesxen i gxeddem wegdud di lemqam. Muqel leḥyuḍ yeččuṛen d ţţeswiṛat n izerman d lḥiwan nniḍen. Wali amek i tent-yeţεebbid wegdud!’: Ḥizqiyal iwala leḥwayeǧ-agi meṛṛa, mbeεd yura-tent.

Wwin imeḥbas si Yarucalim

Yahwa yesteqsa Ḥizqiyal: ‘Twalaḍ acu i xeddmen yemḍebbren n wegdud s tuffra?’ Ih, ula d ayen yeffren yezmer a t-iẓer Yahwa. Llan 70 n yergazen iţεebbiden akken ma llan iṛebbiten n lekdeb. Qqaren: ‘Ur γ-d-iţwali ara Yahwa. Yeǧǧa tamurt.’

Mbeεd, Yahwa yessken i Ḥizqiyal kra n tlawin yeqqimen γer tewwurt n umalu n lemqam, ţεebbident aṛebbit n lekdeb Tammuz. Yessken-as diγen azal n 25 n yergazen yellan deg wemnaṛ n lemqam. Ḥizqiyal iwala-ten kennun γer ccerq, ţεebbiden iṭij!

Yahwa yenna: ‘Imdanen-agi ur iyi-ţqadaren ara. Xeddmen ḥaca cceṛ yerna ur ugaden ara a t-xedmen di lemqam!’ Yahwa yeggull ihi: ‘Γef waya ad walin acḥal meqqer zzεaf-iw. Ur iyi-ţγaḍen ara asm’ara ţwanegren.’

Mi εeddan tlata iseggasen seg wasmi i gessken Yahwa leḥwayeǧ-agi i Ḥizqiyal, At Isṛayil εuṣan Nabuxadnuẓur, dγa yusa-d a sen-yefk ṭṭriḥa. Asmi i gεedda useggas d nnefṣ, At Babil xedmen axjiḍ di leṣwar n Yarucalim yerna sserγen-ţ. Aṭas seg wat Isṛayil i gemmuten neγ i wwin d imeḥbas γer Babil.

Acimi i gεemmed Yahwa a d-yeγli nnger-agi γef wat Isṛayil? Axaṭer ur ḥessen i Yahwa, ur uγen awal i leqwanen-is. Annect-a ibeggen-aγ-d acḥal i glaq a nesmeḥsis dima i wayen i d-yeqqar Ṛebbi.

Drus n lγaci iwumi i gεemmed ugellid Nabuxadnuẓur ad qqimen di tmurt n Isṛayil. Iwekkel fell-asen yiwen n Wuday yeţţusemman Gadalyahu. Lameεna kra seg wegdud n Isṛayil nγan-t. Tura At Isṛayil ugaden a d-ṛuḥen wat Babil a d-rren ţţaṛ γef wayen yeḍran. Dγa rewlen γer Maṣer yerna ḥettmen nnbi Irmiya ad yeddu yid-sen.

Akka, ur d-iqqim ḥedd di tmurt n Isṛayil. Sebεin iseggasen ur ţ-izdiγ ula d yiwen, tuγal meṛṛa d lxali. Lameεna yewεed Yahwa belli a d-yerr At Isṛayil γer tmurt-nsen m’ara fakken 70 iseggasen. Amek ara teḍru d wegdud n Ṛebbi di 70 iseggasen-agi ara sεeddin di tmurt n Babil? D ayen ara nwali.

2 Igelliden 25:1-26; Irmiya 29:10; Ḥizqiyal 1:1-3; 8:1-18.Isteqsiyen

 • Akken i teţwaliḍ di ţţeswiṛa, acu yeḍran d Yarucalim akk-d wat Isṛayil?
 • Anwa i d Ḥizqiyal? Anti leḥwayeǧ icemten i s-d-yessken Yahwa?
 • Acu i gεuhed Yahwa i wat Isṛayil imi ur t-ţqadaren ara?
 • Acu yexdem ugellid Nabuxadnuẓur mbeεd mi t-εuṣan wat Isṛayil?
 • Acimi i gεemmed Yahwa a d-yeγli nnger γef wat Isṛayil?
 • Amek armi i tuγal tmurt n wat Isṛayil mebla imezdaγ? Acḥal n lweqt i teqqim akken?

Isteqsiyen nniḍen

 • Γer 2 Igelliden 25:1-26.

  Anwa i d Ṣidqiyahu? Acu yeḍran yid-es? Amek yesseḍra wannect-a ayen i d-inna Wawal n Ṛebbi uqbel? (2 Igel. 25:5-7; Ḥizq. 12:13-15)

  Anwa i gesseḍlem Yahwa γef wayen n diri meṛṛa i xedmen wat Isṛayil? (2 Igel. 25:9, 11, 12, 18, 19; 2 Amez. 36:14, 17)

 • Γer Ḥizqiyal 8:1-18.

  Amek ddunit tamasiḥit i tεuned At Isṛayil i gεebden iṭij? (Ḥizq. 8:16; Icεa. 5:20, 21; Yuḥ. 3:19-21; 2 Tim. 4:3)