Γer di Internet neɣ zdem-ed tisɣunin tineggura n Lbeṛǧ n Tεessast akk-d Aki-d! neɣ tizmamin nniḍen. Ḥesses baṭel i wayen akk i geţţuseǧǧlen si tezmamin-​nneɣ s waṭas n lluɣat. Muqel neɣ zdem-ed bidyuwat deg waṭas n lluɣat gar-asent lluɣat n igugamen.

Xtiṛ yiwet n lluɣa mbeεd tekki ɣef Nadi akken aţ-ţwaliḍ tizmamin d leṣnaf n ifuyla i gellan di lluɣa-yagi.