Σisa yumeṛ i inelmaden-is ad nadin a d-awin ula d nutni inelmaden si leǧnas meṛṛa. (Matta 28:19, 20) Asmi i ten-iceggeε ad berrḥen lexbaṛ n lxiṛ, iḍleb-asen ad ṛuḥen a d-nadin ɣef yemdanen deg yexxamen-nsen. (Matta 10:7, 11-13) Mbeεd lmut-is, imasiḥiyen imezwura kemmlen ţberriḥen lexbaṛ-agi “ama zdat n lɣaci, ama deg yexxamen.” (Lecɣal 5:42; 20:20) Ihi, d lemtel-nsen i nettabaε imi i neţṛuḥu si tewwurt ɣer tewwurt. Yerna di tin n ṣṣeḥ, wagi d ţţawil yelhan bac a nbecceṛ i lɣaci.