Мухаддес Китапты онлайн оқың ямаса аудио жазбасын жүклеп алың. Мухаддес Китаптың «Мухаддес Китап — Жаңа дүнья аўдармасы» дурыс ҳәм оқыўға аңсат аўдарма. Бул аўдарма толықлай ямаса толық емес түринде 100 ден аслам тилде басылып шыққан ҳәм таралымы 170 миллионнан зыят.