Яҳўа Қудайға ибадат етиў ушын ҳәм Оны даңқлаў ушын айтылатуғын әжайып қосықларды жуклеп алың. Вокаллы, оркестрли, әспаблы.