Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Өлген адамлар қайта тириле ме?

Өлген адамлар қайта тириле ме?

Сизиң ойыңызша...

  • аўа

  • яқ

  • мүмкин

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Бул адамлар сыяқлы мен де ҳақ адамлардың да, гүнакарлардың да қайта тирилиўин Қудайдан үмит етемен» (Мухаддес Китап *, Инжил, Елшилер 24:15).

БУЛ НЕНИ БИЛДИРЕДИ?

Жақыныңыздан айырылғанда жубанышты (Коринфлилерге 2-хат 1:3, 4).

Өлим алдында қорқыныштың болмайтуғынын (Еврейлерге 2:15).

Жақынларыңызды қайта көриўге деген үмитти (Юхан 5:28, 29).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ ЎӘДЕЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде үш себеп бар:

  • Қудай барлық тиришилик ийелерине өмир берди. Мухаддес Китапта «өмир булағы» Яҳўа * Қудайда екенлиги айтылған (Забур 35:10; Елшилер 17:24, 25). Барлығына өмир берген Жаратыўшы, әлбетте, өлген адамларды қайта тирилте алады.

  • Әййемде Қудай адамларды тирилткен. Мухаддес Китап сегиз адамның — солардың ишинде жасы үлкенлер, жаслар, ер ҳәм ҳаял адамлардың жердеги өмирге қайта тирилгенин хабарлайды. Қудай олардың гей бирин дәрҳәл тирилткен болса да, сол тирилгенлердиң биреўи қәбирде төрт күн болған еди! (Юхан 11:39-44).

  • Қудай өлген адамларды тирилтиўди елеге шекем қәлейди. Яҳўа өлимди жек көреди, Ол оны душпан деп атайды (Коринфлилерге 1-хат 15:26). Алла Яҳўа қайта тирилтиў арқалы душпанды яғный өлимди жоқ қылыўды анық нийет еткен. Ол қайтыс болған адамларды жер бетинде көриўди қатты қәлегенликтен, оларға қайта өмир сыйлайды (Аюп 14:14, 15).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Неге биз қартаямыз ҳәм өлемиз?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: ЖАРАТЫЛЫС 3:17-19 ҳәм РИМЛИЛЕРГЕ 5:12.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.

^ 14 абзац Яҳўа — Қудайдың аты.