Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Қыйыншылықсыз өмир келе ме?

Қыйыншылықсыз өмир келе ме?

Сизиң ойыңызша...

  • аўа

  • яқ

  • мүмкин

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Қудай олардың барлық көз жасларын сүртип таслайды. Енди өлим де, қайғы да, жылаў да, азап та болмайды» (Мухаддес Китап *, Инжил, Аян 21:4).

БУЛ НЕНИ БИЛДИРЕДИ?

Басыңызға түскен қыйыншылықлар Қудайдан емес екенлигин (Инжил, Яқып 1:13).

Қыйналған ўақытыңызда Қудайдың да сизге жаны ашыйтуғынын (Зекерия 2:8).

Қыйыншылықсыз өмирди көриўге үмиттиң бар екенлигин (Забур 36:9—11).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ ЎӘДЕЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде еки себеп бар:

  • Қудай қыйыншылық пенен әдилсизликтиң болғанын қәлемейди. Әййемде өзине сыйынған халқы дүшпанларынан қатты жапа шегип қыйналғанда, Яҳўа * Қудайдың жаны ашыған (Бийлер 2:18).

    Қудай өзгелерге күш көрсететуғынларды жаман көреди. Мысалы, Мухаддес Китапта «айыпсыз қан төгетуғын қолларды» Оның жек көретуғыны айтылған (Ҳикметлер 6:16, 17).

  • Қудай бизлерге бийпарқ емес. Ҳәр кимниң өз қыйыншылығы өзине белгили. Бирақ биз өз қыйыншылығымыз бенен жалғыз емеспиз — Яҳўа Қудай да оларды биледи. Себеби Мухаддес Китапта «адам баласының жүрегинде не барын тек Сен ғана билесең» делинген (Шежире 2-китабы 6:29, 30).

Өзиниң аспандағы Патшалығы, яғный ҳүкимети, арқалы Яҳўа Қудай жақында барлық адамзаттың қыйыншылығын шешип береди (Матта 6:9, 10). Бирақ ҳәзирдиң өзинде Қудай өзин излеген ақ кеўил адамларға мийримин көрсетип жубаныш берип атыр (Елшилер 17:27; Коринфлилерге 2-хат 1:4).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Неге Қудай қыйыншылықлардың алдын алмай атыр?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: РИМЛИЛЕРГЕ 5:12 ҳәм ПЕТРДИҢ 2-ХАТЫ 3:9.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.

^ 14 абзац Яҳўа — Қудайдың аты.