Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Шаңарақтың бахытлы болыўы не нәрсеге байланыслы?

Шаңарақтың бахытлы болыўы не нәрсеге байланыслы?

Сизиң ойыңызша...

  • муҳаббатқа

  • ақшаға

  • басқа нәрсеге

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Қудайдың сөзин тыңлап, оны орынлаўшылар... бахытлы» (Мухаддес Китап *, Инжил, Лука 11:28).

БУЛ СИЗГЕ ҚАНДАЙ ПАЙДА АЛЫП КЕЛИЎИ МУМКИН?

Шаңарағыңызға шын сүйиспеншилик (Инжил, Ефеслилерге 5:28, 29).

Терең ҳүрмет (Ефеслилерге 5:33).

Толық өз-ара исеним (Марк 10:6—9).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ СӨЗЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде еки себеп бар:

  • Шаңараққа баслама берген — Жаратыўшы Қудай. Мухаддес Китапта биринши шаңарақты Қудайдың жаратқаны айтылған. Демек, шаңараққа Қудайдың өзи баслама берген (Жаратылыс 2:18—24). Буны билгенимиз не ушын әҳмийетке ийе?

    Мысалы, сизге бир мазалы аўқат унап, оны өзиңиз писирип көргиңиз келди дейик. Бундай аўқатты қалай таярлаў керек екенин кимнен сорар едиңиз? Әлбетте, сол аўқатты писирген адамнан.

    Сол сияқлы шаңарақ өмирин бахытлы етиў ушын, шаңарақ атаўлыға баслама берген Яҳўа * Қудайдың өзинен көмек излегенимиз дурыс болмас па еди?

  • Қудай сизиң пайдаңызды ойлайды. Шаңарақ мүшелери Қудайдың Мухаддес Китап арқалы беретуғын кеңеслерине қулақ салыўы керек. Неге? Себеби Мухаддес Китапта: «Ол сизлерге ғамхорлық қылады»,— деп айтылған (Петрдиң 1-хаты 5:6, 7). Аўа, Яҳўа Қудай сизиң ғамыңызды ойлайды ҳәм оның кеңеслери ҳәрдайым пайдалы! (Ҳикметлер 3:5, 6; Ийшая 48:17, 18).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Шаңарақ бахытлы болыўы ушын оның ҳәр бир мүшеси қандай үлес қоса алады?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: МАТТА 22:39 ҳәм КОЛОСЛЫЛАРҒА 3:18—21.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.

^ 16 абзац Яҳўа — Қудайдың аты.