Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Сиз келешекке қалай қарайсыз?

Сиз келешекке қалай қарайсыз?

Дүньядағы жағдай . . .

  • жақсы тәрепке өзгере ме?

  • жаман тәрепке өзгере ме?

  • сол турысында қала ма?

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Қудай олардың барлық көз жасларын сүртип таслайды. Енди өлим де, қайғы да, жылаў да, азап та болмайды. Өйткени бурынғылар өтип кетти» (Мухаддес Китап *, Инжил, Аян 21:3, 4).

БУЛ НЕНИ БИЛДИРЕДИ?

Қанаатланарлы ҳәм әжайып жумысыңыз болатуғынын (Ийшая 65:21-23).

Аўрыў, уўайым-қайғы ҳәм қыйыншылықлардан азат болыўды (Ийшая 25:8; 33:24).

Шаңарақ ағзалары ҳәм досларыңыз бенен мәңги бахытлы өмир сүриўиңизди (Забур 36:11, 29).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ ЎӘДЕЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде еки себеп бар:

  • Қудай ўәделерин орынлаўға қүдирети жетеди. Мухаддес Китапта тек Яҳўа * Қудай ғана «Қудиретли» деп келтирилген, себеби Оның күши шексиз (Аян 15:3). Демек, Оның дүньяны жақсы тәрепке өзгертемен деген ўәдесин орынлаўға қүдирети жетеди. Мухаддес Китапта «Қудай ушын мүмкин емес нәрсе жоқ» деп келтирилген (Матта 19:26).

  • Қудай ўәделерин орынлаўды қатты қәлейди. Мысалы, Яҳўа Қудай өлгенлерди тирилтиўди қәлейди. Мухаддес Китапта Қудайдың оларды көргиси келетуғыны айтылған (Аюп 14:14, 15).

Соның менен бирге Мухаддес Китапта келтирилгендей, Қудайдың улы Ийса Масих аўырған адамларды емлеген. Егер де ол буны қәлемегенинде адамларды емлер ме еди? (Марк 1:40, 41). Ийса жәрдемге мухтаж адамларға көмеклесип Әкесиниң болмысын көрсетти (Юхан 14:9).

Демек, Яҳўа Қудай менен Ийсаның бизлерге бахытлы келешекти сыйлайтуғынына гүманланбасақ та болады (Забур 71:12-14; 144:16; Петрдиң 2-хаты 3:9).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Қалай Қудай дүньядағы жағдайды жақсы тәрепке өзгертпекши?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: МАТТА 6:9, 10 ҳәм ДАНИЕЛ 2:44.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.

^ 14 абзац Яҳўа — Қудайдың аты.