Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Мухаддес Китап ҳаққында сиз не ойлайсыз?

Мухаддес Китап ҳаққында сиз не ойлайсыз?

Бул сиз ушын  . . .

  • адамлар даналығының топламы ма?

  • aңыз-әпсаналар жазылған китап па?

  • Қудай Сөзи ме?

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Мухаддес Жазыўлардың ҳәммеси Қудайдың Мухаддес Руўхының илҳамы менен жазылған» (Мухаддес Китап *, Инжил, Тимофейге 2-хат 3:16).

БУЛ НЕНИ БИЛДИРЕДИ?

Өмирге байланыслы әҳмийетли сораўларыңызға қанаатландыратуғын жуўапларды (Ҳикметлер 2:1-5).

Күнделикли өмириңизде исенимли басшылықты (Забур 118:105).

Келешекке деген берик үмитти (Римлилерге 15:4).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ СӨЗЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде үш себеп бар:

  • Таң қаларлық сәйкеслик. Мухаддес Китапты шама менен 40 адам 1600 жыл даўамында жазған. Олардың көпшилиги бир-бирин ҳеш қашан көрмеген. Соған қарамастан Мухаддес Китаптағы ўақыялар бир-бирин толықтырып, бастан аяғына шекем әҳмийетли бир тема ҳаққында сөз етиледи!

  • Тарийхий хабарлардың туўрылығы. Көпшилик тарийхшылар өз халқының жеңилислерин жасырыўға ҳәрекет етеди. Ал Мухаддес Китапты жазған инсанлар, керисинше, өзлериниң ҳәм заманласларының қәтеликлерин ашық айтқан (Шежире 2-китабы 36:15, 16; Забур 50:2-6).

  • Исенимли пайғамбарлықлар. Бабилон қаласының қулаўын Мухаддес Китап 200 жыл бурын айтқан еди (Ийшая 13:17-22). Онда Бабилон қаласының қалай қулайтуғыны ғана емес, ҳәттеки қаланы қайсы патша басып алатуғыны да айтылған еди! (Ийшая 45:1-3).

Мухаддес Китаптағы будан басқа да көплеген пайғамбарлықлар майда-шүйдесине шекем орынланған. Қудай Сөзи усындай болыўы керек емес пе? (Петрдиң 2-хаты 1:21).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Қудай Сөзи қалайша сизиң өмириңизди жақсы тәрепке өзгерте алады?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: ИЙШАЯ 48:17, 18 ҳәм ТИМОФЕЙГЕ 2-ХАТ 3:16, 17.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.