Негизги материалларға өтиў

Қосымша менюға өтиў

Яҳўа Гүўалары

қарақалпақ

Дүньяны ким басқарып атыр?

Дүньяны ким басқарып атыр?

Сизиң ойыңызша...

  • Қудай ма?

  • адамлар ма?

  • басқа биреў ме?

 ҚУДАЙ СӨЗИНДЕ БУЛ ҲАҚҚЫНДА НЕ ДЕЛИНГЕН?

«Пүткил дүнья шайтанның қол астында» (Мухаддес Китап *, Инжил, Юханның 1-хаты 5:19).

«Қудайдың Өзи жақын арада шайтанды аяқларыңыздың астында езип таслайды» (Инжил, Римлилерге 16:20).

БУЛ НЕНИ БИЛДИРЕДИ?

Дүньядағы қыйыншылықлардың Шайтаннан екенлигин (Инжил, Аян 12:12).

Дүньядағы жағдайдың жақсаратуғынын (Инжил, Юханның 1-хаты 2:17).

 НЕГЕ МУХАДДЕС КИТАПТАҒЫ БУЛ ЎӘДЕЛЕРГЕ ИСЕНИЎГЕ БОЛАДЫ?

Буған кем дегенде үш себеп бар:

  • Шайтанның бийлиги жакында питеди. Жаратыўшымыз Яҳўа * Қудай адамзатты басқарып отырған Шайтанның бийлигин анық тоқтатпақшы. Ол Шайтанды жоқ қылып, оның әкелген барлық зыянының орнын толтырыўды ўәде етеди (Еврейлерге 2:14).

  • Қудай дүньяның басқарыўшысы етип Ийса пайғамбарды сайлады. Ийса Масих дүньяның ҳәзирги жаўыз, өзимшил басқарыўшысына улыўма уқсамайды. Масихтиң қалай бийлик ететуғынына байланыслы Қудай мынадай ўәде берген: «Ол ҳәлсиз бенен жарлыны ғамқорлайды,.. ҳәм күш көрсететуғынлардан қорғайды» (Забур 71:13, 14, «Жаңа өмир» баспасы).

  • Қудайдың сөзи ҳәр қашан орынланады. Мухаддес Китапта «Қудай... айтқанда өтирик сөйлеўи мүмкин емес» екенлиги айтылған (Еврейлерге 6:18). Қудай бир нәрсени ўәде етсе, бул орынланады деген сөз! (Ийшая 55:10, 11). Демек, «бул дүньяның ҳәкими қуўып шығарылады» (Юхан 12:31).

 МЫНАДАЙ СОРАЎ ПАЙДА БОЛАДЫ

Шайтан жоқ болғаннан кейин дүньядағы жағдай қандай болады?

Буның жуўабын Мухаддес Китаптың төмендеги орынларынан таба аласыз: ЗАБУР 36:10, 11 ҳәм АЯН 21:3, 4.

^ 7 абзац Таўрат, Забур, Инжилди нәзерде тутады.

^ 14 абзац Яҳўа — Қудайдың аты.