ეს სამუშაო ფურცელი დაგეხმარება, გაიგო გენდობიან თუ არა მშობლები.