არჩეულ მასალაზე გადასვლა

სარჩევზე გადასვლა

Ბ14-Ა

ვაჭრობა და სხვა საქმიანობა

 • სითხის საზომი ერთეულები

 • ქორი (10 ბათი / 60 ჰინი)

  220 ლ

 • ბათი (6 ჰინი)

  22 ლ

 • ჰინი (12 ლოგი)

  3.67 ლ

 • ლოგი (1⁄12 ჰინი)

  0.31 ლ

 • მშრალი ნივთიერებების საზომი ერთეულები

 • ხომერი (1 ქორი / 10 ეფა)

  220 ლ

 • ეფა (3 სეა / 10 ომერი)

  22 ლ

 • სეა (31⁄3 ომერი)

  7.33 ლ

 • ომერი (14⁄5 კაბი)

  2.2 ლ

 • კაბი

  1.22 ლ

 • ქოინიქსი

  1.08 ლ

 • სიგრძის საზომი ერთეულები

 • გრძელი ლერწამი (6 გრძელი წყრთა)

  3.11 მ

 • ლერწამი (6 წყრთა)

  2.67 მ

 • საზღვაო საჟენი

  1.8 მ

 • გრძელი წყრთა (7 ხელის დადება)

  51.8 სმ

 • წყრთა (2 მტკაველი / 6 ხელის დადება)

  44.5 სმ

 • მოკლე წყრთა

  38 სმ

 • 1 რომაული სტადიონი

  1⁄8 რომაული მილი = 185 მ

 1. 1 თითის დადება (1⁄4 ხელის დადება)

  1.85 სმ

 2. 2 ხელის დადება (4 თითის დადება)

  7.4 სმ

 3. 3 მტკაველი (3 ხელის დადება)

  22.2 სმ