არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

განა

2015 წლის 20 ოქტომბერი

მოწმეები დაუყოვნებლივ რეაგირებენ განაში მომხდარ წყალდიდობაზე

იეჰოვას მოწმეებმა განაში ჩამოაყალიბეს სტიქიური უბედურებებით დაზარალებულთა დახმარების კომიტეტი, რათა დაზარალებულები მოემარაგებინათ სასმელი წყლით და მათთვის სამედიცინო დახმარება აღმოეჩინათ.