არჩეულ მასალაზე გადასვლა

იეჰოვას მოწმეები

აირჩიეთ ენა ქართული

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანი

აზერბაიჯანი

იეჰოვას მოწმეები ბაქოში პირველად 1999 წელს გაატარეს რეგისტრაციაში, ხოლო ხელმეორედ — 2002 წელს. * მომდევნო წლებში მოწმეები გარკვეული თავისუფლებით სარგებლობდნენ, მაგრამ გამუდმებით იყვნენ მთავრობის მხრიდან მკაცრი კონტროლის ქვეშ; პოლიცია მათ რელიგიურ ლიტერატურაზე ცენზურას აწესებდა და მათ რელიგიურ შეხვედრებს არბევდა.

მას შემდეგ, რაც რელიგიურ გაერთიანებებთან თანამშრომლობის სახელმწიფო კომიტეტმა რელიგიის შესახებ კანონში ცვლილებები შეიტანა, აზერბაიჯანში იეჰოვას მოწმეების რელიგიის თავისუფლება კიდევ უფრო შეიზღუდა. 2010 წელს ამ კომიტეტმა არ დააკმაყოფილა იეჰოვას მოწმეების მოთხოვნა ხელახალი რეგისტრაციის თაობაზე განცხადებაში დაშვებული ტექნიკური შეცდომების გამო. შედეგად, იეჰოვას მოწმეები ბაქოში სრულად ვერ სარგებლობენ იურიდიული სტატუსით. მოწმეებმა აზერბაიჯანის სხვა ქალაქებშიც მოითხოვეს თავიანთი რელიგიური გაერთიანების დარეგისტრირება, თუმცა უშედეგოდ.

იეჰოვას მოწმეები სულ უფრო მეტად ხდებიან დევნისა და შევიწროების მსხვერპლი. ვინაიდან ისინი არ არიან რეგისტრირებული, უფლებამოსილი პირები მათ საქმიანობას არაკანონიერად მიიჩნევენ. ამიტომ პოლიცია ჩხრეკს მოწმეების სახლებს და მათი პირადი ნივთების, მათ შორის ბიბლიების, კონფისკაციას ახდენს. სამართალდამცავები აკავებენ და ასამართლებენ მოწმეებს იმის გამო, რომ ისინი თავიანთ მრწამსს სხვებს უზიარებენ; მათ დიდ ფულად ჯარიმებს აკისრებენ და აპატიმრებენ.

2015 წლის ნოემბრიდან მოყოლებული რელიგიურ გაერთიანებებთან თანამშრომლობის კომიტეტის ნებართვით იეჰოვას მოწმეებს თავისუფლად შეაქვთ ქვეყანაში თავიანთი ლიტერატურა. თუმცა აზერბაიჯანი გამუდმებით არღვევს თავისი მოქალაქეების რელიგიის თავისუფლების უფლებას, რაც ცხადყოფს, რომ, როგორც ევროსაბჭოს წევრი ქვეყანა, არ ასრულებს ნაკისრ ვალდებულებას. გარდა ამისა, ქვეყანა მოქალაქეებს არ უზრუნველყოფს არასამხედრო ალტერნატიული შრომითი სამსახურით. შედეგად, ახალგაზრდა მოწმეები, რომლებიც რწმენის გამო უარს ამბობენ სამხედრო სამსახურზე, ზოგჯერ შეურაცხყოფისა და სამართლებრივი დევნის ობიექტები ხდებიან.

ბოლო 10 წლის განმავლობაში იეჰოვას მოწმეებმა აზერბაიჯანში რელიგიური თავისუფლების მოსაპოვებლად ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში 22 საჩივარი შეიტანეს. გარდა ამისა, მათ გაეროს ადამიანის უფლებათა კომიტეტს 4 საჩივრით მიმართეს. იეჰოვას მოწმეების წარმომადგენლები მოლაპარაკებებს აწარმოებენ ხელისუფლების წარმომადგენლებთან იმის თაობაზე, რომ ქვეყანაში შეწყდეს რელიგიური დისკრიმინაცია.

^ აბზ. 2 იეჰოვას მოწმეების იურიდიული პირის სახელია „იეჰოვას მოწმეების რელიგიური გაერთიანება აზერბაიჯანში“