Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

One wara ko koroponon amanon menejaton ?

One wara ko koroponon amanon menejaton ?

O’wa nokome, moro nono...

  • jawan’me noro imero naitan.

  • ero wararo kynaniobotan.

  • a’ero rapa kynaitan.

 TAMUSI KARETA KYNGANON

« Tamusi [...] pa’poro anakumbo y’kokatan enurukon wyino, romono waty noro kynaitan kata’maton aino waty noro kynaitan atatanon ata’karykano morokon koromonokon otykon nutapi » (Jesus nenepo’po 21:3, 4).

TAUROPO MORO MAN OWAINE

Ero ikatopombo momo’kyry taro mandon :

o’win anisanory amaminanon, ajapokupe enapa (Isaïe 65:21-23),

o’win amanon amy pairo anyky, ata’karykano waty noro (Isaïe 25:8 ; 33:24),

tawa’pore roten maitaton mojaro ajomorykon, apawanarykon maroine (Psaume 37:11, 29).

 MORO TAMUSI KARETARY WYKARY AMYIKARY’NA ?

A’a, oko onumeganon boko :

  • Tamusi tykatopombo anamonopy’pa kynaitan. Tamusi Karetary ero wara kenejatojan Tamusi Jehowah roten « inorombo’ro pari’pyn me’man », ipanatory imatypa roten ma (Jesus nenepo’po 15:3, Asery Tamusi karetary). Iro ke ro pa’poro o’to tyka’po ero nono poko kapyry taro rapa man. Moro Ikaretary kynganon « Tamusi ekosa te pa’poro oty tywo’ kapyry taro man » (Mateus 19:26).

  • Tamusi tykatopombo katan irombo. Eneko tyre : Jehowah « ensi’manon » mokaron iromby’san wa amanon yry rapa (Job 14:14, 15).

    Itja karo moro Tamusi Karetary kenenepojan, mo’ko Tamusi ymuru, Jesus wa, jetupangon tukuramara tywaije ma i’se tywairy ke (Markus 1:40, 41). Mokaron katanome aino epanopy’ry ta tane’poman mo’ko tyjumy emery arory i’wa (Johanes 14:9).

    Iro ke ro, Jehowah, Jesus amyikary imero kywaine man moro kapanopyry’ kon’ se iwairy’kon poko, tawa’pore koropo kamadonkome ! (Psaume 72:12-14 ; 145:16 ; 2 Petrus 3:9).

 AMY ONUMENGANON

One wara’ko Tamusi ero nono ypetakamatan ?

Ero aurananon eju’san moro Tamusi karetary mo’ko MATEUS 6:9, 10 ta DANIEL 2:44 ta enapa.

Oty ukutyry noro

KURANGONON OKA TAMUSI WYINO OTODO !

Oty ko Tamusi wonumengary me na ero nono poko ?

Moro Tamusi karetary iru’pyn me kenekari’san oty poko nono kapy po i’wa, one wara a’ta ko ata’karykanon naiketan irombo oty enetango moro aireno ero nono wa mo’karon amandonon wa enapa.

KURANGONON OKA TAMUSI WYINO OTODO !

Oty ko moro na moro Tamusi Nundymary ?

Noky ko moro Tamusi Nundymary jopoto me na, irombo oty katan ko moro Inundymary ?