Aller au contenu

Aller au sous-menu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Noky ko moro nono undymanon ?

Noky ko moro nono undymanon ?

O’wa nokome...

  • Tamusi mo’ko’na.

  • kari’na mo’ko’na.

  • amy tera mo’ko’na.

 TAMUSI KARETARY KYNGANON

« Pa’poro ero nono te mo’ko yja’wan ta man » (1 Johanes 5:19).

« Tamusi ymuru tywosenepo man [...] morokon ewa’rumy tamuru emamingon amboto’me » (1 Johanes 3:8, Traduction du monde nouveau).

TAUROPO MORO MAN O’WAINE

Erokon iporono aurananon kenekari’san :

otonome pyime yja’wangon oty wokapyry ero nono tu’po (Jesus nenepo’po 12:12),

amyikary kywaine man moro nono wairy iru’pa rapa (1 Johanes 2:17).

 MORO TAMUSI KARETARY WYKARY AMYIKARY’NA ?

A’a, oruwa onumenganon boko :

  • Tamusi morokon jorokan nundymary aike’katan. Jehowah irombo, moko Satan ewa’rumy Tamuru nundymary mo’karon kari’na tu’po aike’ka’tan. Kynganon irombo moko Ewa’rumy tamuru « pori’tory aike’kary’se tywaije man » morokon inaboty’san kuramatan rapa (Simosu 2:14).

  • Tamusi wa Jesus Kristus tyje man ero nono undymane’me. Jesus emery amy me terapa man, moko ero nono jopotory typoko roten onumenganen, togone wara e’i’pa man.Tamusi kynganon potosu jopoto me ty’we’i’ poto Jesus mokaron rumangon, katanome aitonokon kotanory enetan. Yja’wangon o’ty wa akykarykon wyino, tokonamon wyino kununetaton (Psaume 72:13, 14, Bible en français courant).

  • Tamusi tonapitary upijan. Moro Tamusi Karetary kynganon : Tamusi tonapitary upijan pairo (Hébreux 6:18, Traduction du monde nouveau). Amy o’to Jehowah wykapoto tywoka’se tera’pa nowara man (Isaïe 55:10, 11). Ipororo, « Erome kurandonaka ero nono jopotory ematopo jururu nitundai » ! (Johanes 12:31).

 AMY ONUMENGANON

O’ty eneke ko ero nono naitan moko ijopotory waty noro i’we’ipo mero ?

Ero aurananon eju’san Tamusi karetary moro PSAUME 37:10, 11 ta JESUS NENEPO’PO 21:3, 4 ta enapa.

Oty ukutyry noro

KURANGONON OKA TAMUSI WYINO OTODO !

Oty ko Tamusi wonumengary me na ero nono poko ?

Moro Tamusi karetary iru’pyn me kenekari’san oty poko nono kapy po i’wa, one wara a’ta ko ata’karykanon naiketan irombo oty enetango moro aireno ero nono wa mo’karon amandonon wa enapa.