Aller au contenu

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Sélectionner la langue Tilewuyu

Otyko-moro na moro Tamusi Nundymary ?

Otyko-moro na moro Tamusi Nundymary ?

O’wa nokome, moro, moro man...

  • Tamusi pyny, mo’karon amyikanamon turu’san ta.

  • o’win iru’pyn nono.

  • o’win oty undymatopo kapu ta.

 TAMUSI KARETARY KYNGANON

« Moko kapu tanon Tamusi wa o’win tynundymary tandymo man moro ro ipetakamapa kynaitan » (Daniel 2:44, Traduction du monde nouveau).

« O’win ymunanon tyje man, moko motary tu’po ro moro undymanon kynaitan » (Isaïe 9:6, Bible de Darby).

TAUROPO MORO MAN OWAINE

Ikatokonymbo kanamyikapojan kywaine :

 MORO TAMUSI KARETARY WYKARY AMYIKARY’NA ?

A’a oko onumeganon boko :

  • Moro Tamusi nundymary nikapyry tanepo tuwaije man Jesus wa. Jesus wa tynemeparykon tamepa tywaije man Tamusi wa auranatokome moro inundymary wotome, moro inisanory wokatome ero nono tu’po (Mateus 6:9, 10). Tanepo tywaije i’wa man moro aurananon wokapyry man.

    Moro nono tu’po ta’ta, Jesus wa mo’karon kumytonon tupa tywaije man, je’tun pangon tatynoka i’wa tywaije man irombo mo’karon iromby’san wa amanon tyje rapa tywaije i’wa man ! (Mateus 15:29-38 ; Johanes 11:38-44). Aire no jopoto me tywairy man moro Tamusi nundymary tu’po, Jesus wa tanepo tywaije man kurangonon otykon enepyry man moro Tamusi nundymary wa mo’karon amandonon wa (Jesus nenepo’po 11:15).

  • Pa’poro erokon kynenerykon ero nono tu’po kynenepojan tyse waty tera moro Tamusi Nundymary wopyry wairy. Jesus tyka tywaije man moro sara’me aino yry waporo moro Tamusi Nundymary wa ero nono tu’po, warinu, kumynanon, tytyty wairy man pa’poro ero nono tu’po (Mateus 24:3, 7).

    Erokon kadanon ro erome kysenejaton. Iroke ro amyikary man tyse waty tera Tamusi Nundymary wa pa’poro yja’wangon otykon aike’kary.

 AMY ONUMENGANON

One wara ko moro amanon naitan moro Tamusi nundumary upinon ?

Ero aurananon eju’san moro Tamusi Karetary moro PSAUME 37:29 ta ISAÏE 65:21-23 ta enapa.