Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 10

One wara ko moro ironero anamyikarykon ukutyry’na o’waine ?

One wara ko moro ironero anamyikarykon ukutyry’na o’waine ?

1. O’win roten nare moro iro’ne ro kynamyikarykon na ?

« Tuwaro aitokon mo’karon Tamusi auran uku’ponen waikamon poko » (MATEUS 7:15).

Jesus’ wa mo’karon tynapojoma’san tamepa man o’win roten iro’ne ro inamyikarykon wairy poko. O’win oma wara tanepo i’wa man ajarone moro i’matypyn amanon taka. Tyka enapa man, « pyime ne waty kari’na moro oma epojaton » (Mateus 7:14). Tamusi mo’karon iporono tauran poko aitodo roten pynanon. Pa’poro mo’karon inaron’ne ro Tamusi ety awonganamon o’win mandon moro Tamusi amyikary ta. — Johanes 4:23, 24 ; 14:6 ; Efese 4:4, 5 erubako.

2. Otoko Jesus tyka na mo’karon amepanamon waikamon poko ?

« Tamusi ukutyry ekari’saton. Morokon inikapyrykon amaminanon te moro inekarityrykon y’tu’kanon » (TITUS 1:16).

Jesus’ wa takary’se tywaijeman pyime mo’karon tynemepa’san anymary mo’karon amepanen waikamon’wa. Mo’karon ro iporono Tamusi ety awonganamon pa’me kynaijaton ; morokon ikerekerykon kresten me konokary’san. Ukutyry taro te mandon inikapyrykon poko. Iporo ro te man moro iro’ne ro Tamusi amyikary inaron’ne ro kresten enepojan, kurangon omenanon, kurangonon me enapa inikapyrykon wairy poko. — Mateus 7:13-23 erubako.

3. One wara ko mo’karon Iporo ro Tamusi ety awonganamon muku’ta’ton ?

Enetokon erokon ainatone otykon :

  • Inaron’ne ro Tamusi ety awonganamon Tamusi Karetary apyijaton iporono Tamusi auran me. Konomi’taton ikary wara tywaitokome. Moro iro’ne ro inamyikarykon mo’karon nono tu’ponokon wonumengary wara e’i’pa man (Mateus 15: 7-9). Mo’karon inaron’ne ro Tamusi ety awonganamon tynekarityrykon ta’sakarykon wa wara ro kynaijaton. — Johanes 17:17 ; 2 Timoteus 3:16, 17 erubako.

  •   Inaron’ne ro Jesus pyitorykon Tamusi Jehowah ety kuranondojaton. Jesus wa Tamusi ety tukuranondo man, tukupo enapa i’wa man. Amandonon wa Tamusi tukupo po i’wa man irombo Tamusi erupary poko tamepa i’waine man moro ety tukuranondo i’waitome (Mateus 6:9). Moro ajemandopobo otypan kereke ko Tamusi ety ekarojan ? — Johanes 17:26 ; Rome 10:13, 14 erubako.

  • Inaron’ne ro kresten Tamusi Nundymary ekarojaton. Tamusi’wa Jesus tomose’man ero nono tu’po naka moro iru’pyn oka ekaritome moro Tynundymary poko. Tamusi Nundymary roten iru’pyn aimomonon moro man mo’karon amandonon wa. Ero poko ro Jesus taurana tywaije man tyrombyry’wa ro (Lukas 4:43 ; 8:1 ; 23:42, 43). Tyka tywaijeman typyitorykon wa moro Tamusi nundymary ekapory aropotyry i’waine. Amy wopypoto o’wa Tamusi poko ajerupa otypan kereke tanon me i’wairy muku’san ? — Mateus 24:14 erubako.

  • Mo’karon Jesus pyitorykon ero togone nono wyino kapyn mandon. Ikutyry taro mandon morokon nono tu’ponon wyino tyse mandon iroke ro ase’poko i’wairykon taka o’mypa mandon (Johanes 17:16 ; 18:36). Moro kapyn roten mo’karon nono tu’ponokon togonamon wara, morokon emerykon wara e’i’pa mandon. — Jakobus 4:4 erubako.

  • Inaron’ne ro kresten ase’wa kynaipynaton. Tamusi auran wa tapanopyrykon ke aito’kon ponokon kari’na : wapoto’san wykato’konymbo nendojaton. Aronge mo’karon Tamusi auran waikamon morokon warinu apokumaton, mo’karon inaron’ne ro Tamusi ety awonganamon tyse mandon morokon wyino (Mika 4:1-3). Inaron’ne ro kresten ta’sakarykon poko tywaro mandon, tyjururu yjaton, typyratarykon akujaton ase’wa tywopanotokome, tywepori’tomatokon me enapa. — Johanes 13:34, 35 ; 1 Johanes 4:20 erubako.

4. Ekarityry taro man otypan amyikanon iro’ne ro me i’wairy ?

Otypan kereke ko moro tywomepatobo enepojan moro Tamusi auran wyino, otypan ko Tamusi ety kuranondojan irombo amandonon wa nekarojan moro Tamusi Nundymary wa roten kurangonon otykon enepyry ? Noky pangon kereke na’nanopy’san ko aipynanon enepojan ta’sakarykon wa irombo areku taka tjopa na ? One wara ko monumengaton ? — 1 Johanes 3:10-12 erubako.