Aller au contenu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Sélectionner la langue Tilewuyu

 Omepatobo 1

Otypan kurangonon oka ko na ?

Otypan kurangonon oka ko na ?

1. Oty pan kon oka ko na Tamusi ekosa kywaine ?

Tamusi mokaron kari’na emamyry’se man tawa’pore ero nono tu’po. Ero kamandokon nono tykase i’wa man pa’poro itu’pono maro kypynarykon’ke. Akorepe ne waty noro morokon atjobo ponokon kari’na wa o’win iru’pyn koroponon amano ytan, irombo kywotakarykary’kon aike’katan. — 1 Timoteus 6:19 erubako.

Amy pairo atjobo undymanamon jopotokon itjundapa tywaije mandon morokon anarikon oty kon, anyky, ro’mono kary poko. Kurangon oka te kuru’man : akorepe ne waty Tamusi, jopotokon nundymary ypetakamatan moro tynundymary’ke terapa. Mo’karon ipyitory’kon sarame kynemadaton, any’pe noro e’i’pa. — Jesus nenepo’po 11:15 ; 21:3,4 erubako.

2. Otonome ko’i erokon oka wokarityiry’na ?

Tamusi wa nekatu te mo’karon tokonamon uta’kary man ero nono atjetome ata’karykano wyino (Tsephania 2:3). One wara a’ta ko ero ro nokatan iro ke ? Erokon ja’wangon oty kon’wa mo’karon amandonon epory takary’se terapa tywaije man Tamusi auran’wa, moro Tamusi karetary. Erokon okatoto oty kon’ro kenenepojan tyse waty tera oty kon kapyry rapa Tamusi wa. — 2 Timoteus 3:1-5 erubako.

3. O’to ko iro ke kywairy’kon’na ?

Kywomepary’kon man Tamusi ukutyry boko moro Tamusi karetary ta. O’wi janon typyny jumynanon nimeropo’po kareta wara man. Ero kareta ro ajerupanon ero mero iru’pa ajemamyry watjome irombo imatypyn amano epoto me o’wa. Amykonymbo anipynapa kynaitjaton erokon ukutyry’se awairy’kon. Tuwenge roten te ero iru’pyn amano epory man owaine kasaroboton. — Lukas 6:22, 23 ; Jesus nenepo’po 14:6, 7 erubako.