Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 5

Oty ko Tamusi wonumengary me na ero nono poko ?

Oty ko Tamusi wonumengary me na ero nono poko ?

1. Oty poko ko Tamusi’wa ero nono tykase tywaije nan ?

Jehowah’wa ero nono tykase man mo’karon wokyryjan, woryijan wanome : kywatjokon ero man. Adam Eva tykase mandon, iwemekatokome ero nono anokatome, kawo naka itjodokome waty ; pyime apojonanon tykase i’wa man kapu ta emandokome (Job 38:4, 7). Mo’ko koromoneno wokyry tamangapo i’wa tywaije man o’win iru’pyn imero pyroro ta tadyne Eden me (Genèse 2:15-17). Tamusi’wa, Adam wa tyje rypo tywaije man mo’karon ipajanymbo maroine, o’win i’matypyn amanon ta emandokome. — Apojoma’san 17:26 ; 1 Johanes 2:17 erubako.

Koromone moro Eden pyrorory roten, iru’pyn atjobo me tywaije man. Adam Eva wemekarykon tywaije man pa’poro ero nono watjome typonone. Irombo pa’poro otykon tu’po jopoto me iwairy, pa’poro ero nono wairy waro iru’pyn pyroro me (Genèse 1:28). Ero nono amy jako atambodypa pairo kynaitan. Mojaro mo’karon kari’na emandopome kynaitan. — Psaume 104:5 erubako.

2. Oty meko erome ero nono iru’pyn pyroro me e’i’pa na ?

Adam Eva maro tywepanajaka mandon Jehovah’wa. Iwara te Tamusi’wa tymoma mandon moro iru’pyn pyroro wyino po. Moro iru’pyn pyroro tutase man, amy pairo o’win kari’na wa ikuramary tu’pi rapa man. Moro Tamusi karetary kynganon « mo’karon yja’wangon, amu’mato aitonon kari’na te yja’wan me’ne ka’tu rapa kynaita’ton » (2 Timoteus 3:13). — Genèse 3:23, 24 erubako.

Jehowah nare uwampo tywaije na moro tynitjapyry manon po mo’karon kari’na wanome okapy pa i’we’ipoke ? Uwa pairo ! Pari’pyn me irombo man (Isaïe 45:18). Mo’karon nono tu’po amandonon wa tynitjapyry manonpo koromonene katan rapa. — Psaume 37:11, 34 erubako.

3. One wara ko moro nono iru’pyn pyroro me naitan rapa ?

Ero nono iru’pyn pyroro’me kynaitan, mo’ko Tamusi nyry po Jopoto me Jesus’wa ero nono undymary amopo mero. Moro potosu warinu tatyne Harmagedon kapyry man jako ty’wa, Jesus mo’karon Tamusi apojogon jopotory me kynaitan, irombo  Tamusi ukutyry’se’non kon ymakatan. Morombo wyino, mo’ko ewarume Tamuru Satan apitjan moro ije’pomyn topona ta etaputome moro po i’waitome 1 000 siriko iwairy taro. Moro potosu ata’karykano wyino, mo’karon Tamusi nananopy’san emary enepotan Jesus, kununedaton enapa irombo moro i’matypyn amanon ta kenemadaton ero nono wekuramapo tu’po. — Jesus nenepo’po 20:1-3 ; 21:3, 4 erubako.

4. One wara a’ta neko iro ke erokon ata’karykano naiketan ?

One wara a’ta ko Tamusi moro ja’wan aikekatan ero nono tu’po ? Jesus wa takari’se tywaije man « pyime otykon » enery kywaine, morokon ro tyse waty tera moro nono ymatyry enepojan. Morokon ro mo’karon kari’na emamyry rupo’maganon : pa’poro kari’na erokon ukutan « irombo mero ko’wu ero nono kyni’ma’tan ». — Mateus 24:3, 7-14, 21, 22 erubako.

Moro 1 000 siriko nono undymary jako tywa kapu wyino poro, pa’poro ata’karykanokonymbo katan Jesus (Isaïe 9:6,7 ; 11:9). Potosu jopoto’me roten waty kynaitan, mo’karon Tamusi pokonokon jopotory’me enapa kynaitan. Moro tamami taro, mo’karon Tamusi pynanamon yja’wanymbo ykokatan. Mo’ko patoro Tamusi anyky, tampokome, nopokome aino, moro ro’mono po katan. — Isaïe 25:8 ; 33:24 erubako.

5. Noky ko moro koroponon iru’pyn pyroro ta nemandan ?

Mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon Wotananotopo’ta pyime Tamusi pynanamon kari’na mepotaton, moro inisanory kapyry’se tywairykon poko konomepaton.

Moko Tamusi nisanory kanamon kari’na itja kenemadaton (1 Johanes 2:17). Jesus wa tynemeparykon tomose tywaije man mo’karon tamaboramon u’pi emepadokome one wara Tamusi’wa iru’pa epotokome. Erome, Jehowah pyime imero kari’na kuranondo’jan moro otodo asery me nono we’i’po tu’po emandokome (Tsephania 2:3). Mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon wotananotopo auto ta, momepaje iru’pyn inionanon, jumynano, iru’pyn sanonano, tynione me awairy poko. Jumynano, sanonano, pitanikon asewara Tamusi ety awongaton, konomepaton moro Tamusi Karetary poko iru’pa tamandokome. — Jesus nenepo’po 15:4 erubako.