Aller au contenu

Aller au sous-menu

Aller au sommaire

Mokaron Jehowah ekary aroponamon

Tilewuyu

Kurangonon oka Tamusi wyino otodo !

 Omepatobo 9

One wara ko auto tanokon ajomorykon tawa’pore tywairykon taro nandon ?

One wara ko auto tanokon ajomorykon tawa’pore tywairykon taro nandon ?

1. Oty poko moro aimynon iru’pa na tawa’pore asomonanon waitokome ?

Jehowah, mo’ko kurangonon oka aporemy, mo’ko tawa’pore Tamusi mo’karon asomonanon wairy’se man tawa’pore (1 Timoteus 1:11). Mo’ko waro aimynon tandymo man. Moro aimynon wairy man nono tu’ponon jopotokon po’ponaka, iru’pa man asomonanon wa, iru’pa iwaitokome tymakon maro. Mo’karon kresten waimysandon imeropory man iwaine moro tundymanamon auto’ta, enepodome u’pino tywairykon. — Lukas 2:1, 4, 5 erubako.

One wara ko Tamusi moro aimynon enejan ? Ise’man o’win wokyry, woryi maro mojaro emamyrykon. Jehowah, mojaro mo’ko yinonano, typyty maro tamyikaporen iwairykon’se man (Simosu 13:4). Moro ainodanon jenono’san imero (Malaki 2:16). Se’me te mo’ko kresten nondapojan, mo’ko o’win’wa taporitonone any’mapoto irombo iwaimyry rapa. — Mateus 19:3-6, 9 erubako.

2. One wara ko yinonanon, typyty maro ase’wa iwairy kon na ?

Jehowah’wa mo’ko wokyry, woryi tykaseman amy amaminano katome iwaine moro tywaimy’sandon (Mateus 19:4, 5). Asomonano jopotory me tywairy ke mo’ko yinonanon wa iru’pyn me tauty undymaryma irombo Tamusi ukutyry poko ty’makon emepary i’wa man. Typoko tywonumengary waporo typyty nane enery i’wa man. Yinonanon, typyty maro o’wara iwaipynarykon man, apotumbe iwairykon kapyn man ase’wa. Mo’karon yinonanon, typyjakon maro pa’poro tyja’wange mandon iroke iwo’mikarykon man ase’wa tyja’wangon katome, iwara te sara’me kenemadaton. — Efese 4:31, 32 ; 5:22-25, 33 ; 1 Petrus 3:7 erubako.

 3. Awaimypo aikekary nare na kata’mato ajemamyry jako ?

Yja’wame moro awaimy’po a’ta oko ro ro o’mika’tokon iru’pa awaitokome aipynanon maro (1 Korinte 13:4, 5). Moro Tamusi auran kynganon mo’karon aimy’san wainontary kapyn man yja’wame tamamyrykon jako. — 1 Korinte 7:10-13 erubako.

4. Pitanikon oty’se ko Tamusi na o’waine ?

Jehowah tawa’pore awairykon se’ma. Kurangonon onumenganon yjan o’waine sara’me awetuwaro matokon me. Tywonumengapore awairykon’se enapa man mo’karon ajumykon, asanokon emery wara awaitokome (Kolose 3:20). Jehowah i’se enapa man tawa’pore awairykon ta otykon kapyry o’waine i’wa, mo’ko akanenymbo’wa, mo’ko ime’wa enapa. — Ecclésiaste 11:9-12:1 ; Mateus 19:13-15 ; 21:15, 16 erubako.

5. Jumynano, sanonano one wara ko moro awaponanon yry taro mandon o’makon’waine ?

Tianare ajemamyinarykon man o’makon’wa arepa, auto, ine’myndo’rykon yto’me (1 Timoteus 5:8). Moro awaponanon epotome te, epanotokon Tamusi pynatome iwaine nomepapodose’me i’wa (Efese 6:4). O’waine Tamusi pynary ro, moro ro kinipori’tomataton. Tamusi Karetary maro o’makon emepary jako moro emepatokon iru’pa kynaitan a’karykon’wa. — Deutéronome 6:4-7 ; 2 Timoteus 3:15 erubako.

Mo’karon pitanikon tawa’pore mandon typanatomarykon, tamyikarykon jako. E’marykon enapa te man iru’pyn me emeparykon man tamambore iwaitokome. Penaro ro moro wara emeparykon jako yja’wangon omenanon wyino munedaton (Proverbes 22:15). Ajerekurukon maro te ke’semapoton. — Kolose 3:21 erubako.

Mo’karon Jehowah Ekary Aroponamon pyime kareta kasaton mo’karon jumynano’wa, sanonano’wa, pitanikon wanome enapa. Morokon kareta Tamusi Karetary wyinopo tyka man. — Jakobus 1:25 erubako.